Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng trang 48 SGK

Bài 1

Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực

M : – Từ cùng nghĩa : ngay thật .

      – Từ trái nghĩa : gian dối.

Gợi ý:

– Trung thực : ngay thật, ngay thật

Trả lời:

Từ cùng nghĩa với trung thực : thẳng thắn, ngay thật, ngay thật, chân thực, ngay thật, thành thật, thực lòng, thực tình, thực tâm, bộc trực, chính trực, trung trực …
Từ trái nghĩa với trung thực : gian dối, gian dối, gian lận, gian manh, gian ngoan, gian giảo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc …

Bài 2

Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực. 

Gợi ý:

Con tâm lý và đặt câu sao cho tương thích .

Trả lời:

Đặt câu :
– Tô Hiến Thành là người rất chính trực .
– Sự gian dối khi nào cũng đáng ghét .

Bài 3

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng?

a ) Tin vào bản thân mình .
b ) Quyết định lấy việc làm của mình .
c ) Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình .
d ) Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác .

Gợi ý:

Tự : tự mình, chính mình .
Trọng : coi trọng, tôn trọng .

Trả lời:

Ý c
Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình .

Bài 4

Có thể dùng những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây để nói về tính trung thực hoặc về lòng tự trọng?

a ) Thẳng như ruột ngựa .
b ) Giấy rách nát phải giữ lấy lề .
c ) Thuốc đắng dã tật .
d ) Cây ngay không sợ chết đứng .
e ) Đói cho sạch, rách nát cho thơm .

Gợi ý:

Các câu tục ngữ trên được lý giải như sau :
– Thẳng như ruột ngựa : Tính tình thẳng thắn, không lươn lẹo .
– Giấy rách nát phải giữ lấy lề : Dù có nghèo nàn, khó khăn vất vả hay trong bất kỳ thực trạng nào cũng phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lòng tự trọng giống như giấy dù có rách nát thì cũng phải giữ được cái lề .
– Thuốc đắng dã tật : Thuốc có đắng mới hoàn toàn có thể khỏi bệnh ; Lời chân thực, thẳng thắn mới hoàn toàn có thể giúp nhau văn minh .
– Cây ngay không sợ chết đứng : Những người ngay thật, không thao tác xấu thì không cần phải sợ bất kể điều gì cả .
– Đói cho sạch, rách nát cho thơm : Dù trong bất kỳ thực trạng đói khổ, khó khăn vất vả cũng phải giữ gìn danh dự và phẩm giá của mình .

Trả lời:

Các thành ngữ, tục ngữ a, c, d : nói về tính trung thực .
Các thành ngữ, tục ngữ b, e : nói về lòng tự trọng .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon