Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng cực hay có đáp án | Vật lí lớp 10

Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng cực hay có đáp án

Bài 1: Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 900 g nước ở nhiệt độ 17oC. Khi đó nhiệt độ của nước tăng lên đến 23oC, biết nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/(kg.k), của nước là 4180 J/(kg.k). Nhiệt độ của lò xấp xỉ bằng

Quảng cáo

A. 796 oC. B. 990 oC .
C. 967 oC. D. 813 oC .
Hiển thị đáp án
Chọn C
Nhiệt lượng do sắt tỏa ra : Q1 = m1c1 ( t1 – t )
Nhiệt lượng do nước thu vào : Q2 = m2c2 ( t – t2 )
Vì Q1 = Q2 ⇒ m1c1 ( t1 – t ) = m2c2 ( t – t2 )
⇔ 0,05. 478 ( t1 – 23 ) = 0,9. 4180 ( 23 – 17 )
t1 ≈ 967 ℃

Bài 2: Trường hợp nào làm biến đổi nội năng không do thực hiện công.

A. Đun nóng nước bằng nhà bếpB. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềmC. Nén khí trong xi lanhD. Cọ sát hai vật vào nhau .Hiển thị đáp án
Chọn B .Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm : đã có sự biến hóa nội năng do chuyển hóa cơ năng thành .

Bài 3: Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là:

A. Chậu nước để ngoài nắng một lúc nóng lên .B. Gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh điC. Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên .D. Cho cơm nóng vào bát thi bưng bát cũng thấy nóng .Hiển thị đáp án
Chọn C .Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau tức là ta đã thực thi công làm cho bàn tay ấm lên .

Quảng cáo

Bài 4: Nhiệt dung riêng của một chất có giá trị âm trong trường hợp nào sau đây

A. Chất nhận nhiệt và tăng nhiệt độ .B. Chất nhận nhiệt và giảm nhiệt độ .C. Chất tỏa nhiệt và giảm nhiệt độ .D. Chất tỏa nhiệt và giữ nguyên nhiệt độ .Hiển thị đáp án
Chọn B .Nhiệt lượng của một chất : Q = m. c. ∆ ttrong đó : c là nhiệt dung riêng của chất cấu trúc nên vật ( J / kg. K ) ; m là khối lượng của vật .∆ t = t2 – t1 là độ biến thiên nhiệt độ ; t1 là nhiệt độ bắt đầu ; t2 là nhiệt độ sau .Do vậy, trong trường hợp chất nhận nhiệt và giảm nhiệt độ thì Q > 0 và ∆ t < 0 → c < 0

Bài 5: Sự truyền nhiệt là:

A. Sụ chuyển hóa nguồn năng lượng từ dạng này sang dạng khác .B. Sự truyền trực tiếp nội năng từ vật này sang vật khácC. Sự chuyển hóa nguồn năng lượng từ nội năng sang dạng khác .D. Sự truyền trực tiếp nội năng và chuyển hóa nguồn năng lượng từ dạng này sang dạng khác .Hiển thị đáp án
Chọn B .Quá trình làm đổi khác nội năng không có sự thực thi công gọi là quy trình truyền nhiệt. Trong quy trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa nguồn năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có truyền nội năng từ vật này sang vật khác

Bài 6: Nhiệt lượng trao đổi trong quá trình truyền nhiệt không phụ thuộc vào:

A. thời hạn truyền nhiệtB. độ biến thiên nhiệt độ .C. khối lượng của chất .D. nhiệt dung riêng của chất .Hiển thị đáp án
Chọn A .Nhiệt lượng trao đổi trong quy trình truyền nhiệt : Q = m. c. ∆ ttrong đó : c là nhiệt dung riêng của chất cấu trúc nên vật ( J / kg. K ) ; m là khối lượng của vật .∆ t = t2 – t1 là độ biến thiên nhiệt độ ; t1 là nhiệt độ khởi đầu ; t2 là nhiệt độ sau .→ Q. không phụ thuộc vào vào thời hạn truyền nhiệt

Bài 7: Một ấm đun nước bằng nhôm có m = 350g, chứa 2,75kg nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 650 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 60°C. Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm, biết cAl = 880 J/kg.K, cnước = cn = 4190 J/kg.K.

A. 20 °CB. 5,1 °CC. 3,5 °CD. 6,5 °CHiển thị đáp án
Chọn B .Nhiệt lượng thu vào :Qthu = Qn + QAl = mn.cn. ( t – t1 ) + mAl. cAl. ( t – t1 )= 2,75. 4190. ( 60 – t1 ) + 0,35. 880. ( 60 – t1 ) = 709830 – 11830,5 t1 .Mặt khác 709830 – 11830,5 t1 = 650000 ⟹ t1 = 5,1 °C

Bài 8: Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20g nước ở 100°C. Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp nước là 37,5°C, mhh = 140g. Biết nhiệt độ ban đầu của nó là 20°C, cn = 4200 J/kg.K. Nhiệt dung riêng của chất lỏng trên là:

Quảng cáo

A. 2000 J / Kg. KB. 4200 J / Kg. KC. 5200J / Kg. KD. 2500J / Kg. KHiển thị đáp án
Chọn D .Nhiệt lượng tỏa ra :Qtỏa = Qn = mn.cn. ( t1 – tcb ) = 20.10 – 3.4200. ( 100 – 37,5 ) = 5250 J .Nhiệt lượng thu vào :Qthu = mx.cx. ( tcb – tx ) = ( mhh – mn ). cx. ( tcb – tx ) = ( 140 – 20 ). 10-3.cx. ( 37,5 – 20 )= 2,1. cxCân bằng nhiệt : Qtỏa = Qthu ⟺ 5250 = 2,1. cx ⟹ cx = 2500 J / kg. K

Bài 9: Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 20°C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2kg đã được nung nóng tới 75°C.. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/(kg.K); của nước là 4,18.103 J/(kg.K); của sắt là 0,46.103 J/(kg.K).

A. 25 °CB. 50 °CC. 21,7 °CD. 27,1 °CHiển thị đáp án
Chọn A .Gọi t là nhiệt độ cân đối của hệ .Nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân đối nhiệt :Q1 = m1. c1. Δt1Nhiệt lượng mà bình nhôm thu vào cho đến khi cân đối nhiệt :

Q2 = m2.c2.Δt2

Nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra cho đến khi cân đối nhiệt :Q3 = m3. c3. Δt3Tổng nhiệt lượng thu vào bằng nhiệt lượng tỏa ra : Q1 + Q2 = Q3↔ ( m1. c1 + mét vuông. c2 ) Δt1 = m3. c3. Δt3Thay số ta được 🙁 0,118. 4,18. 103 + 0,5. 896 ). ( t – 20 ) = 0,2. 0,46. 103. ( 75 – t )↔ 941,24. ( t – 20 ) = 92. ( 75 – t ) ↔ 1033,24. t = 25724,8=> t = 24,9 °C .Vậy nhiệt độ cân đối trong bình là t ≈ 24,9 °C

Bài 10: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 8,4°C.. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100°C vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5°C.. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103J/(kg.K).

A. 2,1. 103 J / ( kg. K )B. 0,78. 103 J / ( kg. K )C. 7,8. 103 J / ( kg. K )D. 0,21. 103 J / ( kg. K )Hiển thị đáp án
Chọn B .Nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân đối nhiệt :Q1 = m1. c1. Δt1Nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế đồng thu vào cho đến khi cân đối nhiệt :Q2 = mét vuông. c2. Δt2Nhiệt lượng miếng sắt kẽm kim loại tỏa ra cho đến khi cân đối nhiệt :Q3 = m3. c3. Δt3Tổng nhiệt lượng thu vào bằng nhiệt lượng tỏa ra :Q1 + Q2 = Q3↔ ( m1. c1 + mét vuông. c2 ). Δt1 = m3. c3. Δt3Thay số ta được : ( lấy cnước = c1 = 4,18. 103 J / ( kg. K ) )( 0,21. 4,18. 103 + 0,128. 0,128. 103 ). ( 21,5 – 8,4 ) = 0,192. c3. ( 100 – 21,5 )→ c3 = 0,78. 103 J / ( kg. K )Vậy nhiệt dung riêng của chất làm miếng sắt kẽm kim loại là 0,78. 103 J / ( kg. K )

Bài 11: Tìm phát biểu sai.

A. Nội năng là một dạng nguồn năng lượng nên hoàn toàn có thể chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác
B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào vào nhiệt độ và thể tích của vật .
C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật .
D. Nội năng của vật hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm .
Hiển thị đáp án
Đáp án : CNội năng của vật là dạng nguồn năng lượng gồm có động năng phân tử ( do những phân tử hoạt động nhiệt ) và thế năng phân tử ( do những phân tử tương tác với nhau ) .U = Wđpt + WtptĐộng năng phân tử Wđpt phụ thuộc vào vào nhiệt độThế năng phân tử Wtpt phụ thuộc vào và thể tích .Số đo độ biến thiên của nội năng trong quy trình truyền nhiệt gọi là nhiệt gọi là nhiệt lượng ( còn gọi tắt là nhiệt ) ∆ U = Q.. Vậy phát biểu C sai .

Bài 12: Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

A. Cọ xát vật lên mặt bàn .
B. Đốt nóng vật .
C. Làm lạnh vật .
D. Đưa vật lên cao .
Hiển thị đáp án
Chọn D .Có hai cách làm biến hóa nội năng :+ Thực hiện côngVí dụ : Làm nóng miếng sắt kẽm kim loại bằng ma sát, cọ xát vật lên mặt bàn+ Truyền nhiệtVí dụ : làm nóng miếng sắt kẽm kim loại bằng cách nhúng vào nước nóng, làm lạnh vật, đốt nóng vật

Bài 13: Tìm phát biểu sai.

A. Tác động lên hệ một công hoàn toàn có thể làm đổi khác cả tổng động năng hoạt động nhiệt của những hạt tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng .
B. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa những hạt tạo nên hệ .
C. Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được
D. Trong quy trình đẳng nhiệt, độ tăng nội năng của hệ bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được
Hiển thị đáp án
Chọn D .Trong quy trình đẳng nhiệt hệ không nhận nhiệt .

Bài 14: Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực hiện công là?

A. Đun nóng nước bằng nhà bếp .
B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm .
C. Nén khí trong xilanh .
D. Cọ xát hai vật vào nhau .
Hiển thị đáp án
Chọn A .Đun nóng nước bằng nhà bếp làm đổi khác nội năng qua cách truyền nhiệt .

Bài 15: Một quả bóng khối lượng 200 g rơi từ độ cao 15 m xuống sân và nảy lên được 10 m. Độ biến thiên nội năng của quả bóng bằng (lấy g = 10 m/s2)

A. 10 J. B. 20 J .
C. 15 J. D. 25 J .
Hiển thị đáp án
Chọn A
ΔU = E1 – E2 = mg ( h1 – h2 ) = 0,2. 10 ( 15 – 10 ) = 101J .

Bài 16: Một viên đạn đại bác có khối lượng 10 kg khi rơi tới đích có vận tốc 54 km/h. Nếu toàn bộ động năng của nó biến thành nội năng thì nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm vào khoảng

A. 1125 J. B. 14580 J .
C. 2250 J. D. 7290 J .
Hiển thị đáp án
Chọn A

 18 câu trắc nghiệm Nội năng và sự biến thiên nội năng cực hay có đáp án

Bài 17: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

A. ngừng hoạt động .B. nhận thêm động năng .C. hoạt động chậm đi .D. va chạm vào nhau .
Hiển thị đáp án
Chọn C .Do những phân tử hoạt động không ngừng nên chúng có động năng. Động năng phân tử phụ thuộc vào vào tốc độ của phân tử. Nhiệt độ biến hóa thì tốc độ phân tử đổi khác, nhiệt độ càng cao thì những phân tử hoạt động càng nhanh và hổn loạn, mà động năng của phân tử là thành phần của nội năng, do đó nội năng phụ thuộc vào vào nhiệt độ .→ Nhiệt độ của vật giảm khi những nguyên tử, phân tử cấu trúc nên vật hoạt động chậm lại .

Bài 18: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Khối lượng của vật .B. Vận tốc của những phân tử cấu trúc nên vật .C. Khối lượng của từng phân tử cấu trúc nên vật .D. Khoảng cách giữa những phân tử cấu trúc nên vật .Hiển thị đáp án
Chọn A .Nhiệt độ của vật nhờ vào vào động năng phân tử của những phân tử và khoảng cách giữa những phân tử cấu trúc nên vật. Mặt khác động năng phân tử lại nhờ vào vào khối lượng, tốc độ phân tử .
Xem thêm những Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon