Bộ 4 Đề thi Hóa học 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Bộ 4 Đề thi Hóa học 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Bộ 4 Đề thi Hóa học 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Dưới đây là list Bộ 4 Đề thi Hóa học 10 Giữa học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài thi môn Hóa học lớp 10 .

Bài giảng: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 – Tự luận – Trắc nghiệm) – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

4 đề kiểm tra giữa kì 1 biên soạn

Bộ 4 Đề thi Hóa học 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Bài giảng: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 – Trắc nghiệm) – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Câu 1: Số electron tối đa của các phân lớp s, p, d, f lần lượt là?

A. 1 ; 3 ; 5 ; 7. B. 1 ; 2 ; 3 ; 4 .C. 2 ; 6 ; 10 ; 14. D. 2 ; 4 ; 6 ; 8 .

Câu 2: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. electron, nơtron, proton. B. electron, proton .C. nơtron, electron. D. proton, nơtron .

Câu 3: Nguyên tử O (Z = 8) nhận thêm 2e thì cấu hình e tương ứng của nó là

A. 1 s22s22p63s1. B. 1 s22s22p6 .C. 1 s22s22p63s23p6. D. 1 s22s22p4 .

Câu 4: Cho cấu hình electron của Al (Z = 13): 1s22s22p63s23p1. Hỏi Al thuộc loại nguyên tố gì?

A. Nguyên tố d. B. Nguyên tố s. C. Nguyên tố f. D. Nguyên tố p .

Câu 5: Trong tự nhiên Kali có ba đồng vị: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)(x1 = 93,258%); Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)(x2 %); Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)(x3 %). Biết nguyên tử khối trung bình của kali là 39,13. Giá trị của x2 và x3 lần lượt là

A. 0,484 % và 6,258 %. B. 0,012 % và 6,73 % .C. 0,484 % và 6,73 %. D. 0,012 % và 6,258 % .

Câu 6: Ở trạng thái cơ bản S (Z = 16) có bao nhiêu electron ở phân lớp ngoài cùng?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 .

Câu 7: Trong tự nhiên, Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl, trong đó đồng vị chiếm 35Cl 75% về số đồng vị. Phần trăm khối lượng của 35Cl trong KClO4 là (cho nguyên tử khối: K=39, O=16)

A. 21,43 %. B. 7,55 %. C. 18,95 %. D. 64,29 % .

Câu 8: Số e tối đa trong phân lớp p là

A. 2. B. 10. C. 6. D. 14 .

Câu 9: Nguyên tử Na (Z = 11) bị mất đi 1e thì cấu hình e tương ứng của nó là

A. 1 s22s22p63s23p64s1. B. 1 s22s22p63s1 .C. 1 s22s22p6. D. 1 s22s22p63s3 .

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có số hạt nơtron nhỏ nhất ?

A. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)
      B. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)
      C. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)
      D. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Ở trạng thái cơ bản,cấu hình electron nguyên tử nitơ (Z = 7) có bao nhiêu phân lớp?

A. 3. B. 5. C. 1. D. 2 .

Câu 12: Cho Mg có hai đồng vị Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1). Cho Clo có hai đồng vị Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1). Hỏi có tối đa bao nhiêu công thức dạng MgCl2?

A. 6. B. 4. C. 8. D. 12 .

Câu 13: Đồng có hai đồng vị Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1) chúng khác nhau về

A. Cấu hình electron. B. Số electron .C. Số proton. D. Số khối .

Câu 14: Nguyên tử Ca (Z = 20) có số e ở lớp ngoài cùng là

A. 6. B. 2. C. 10. D. 8 .

Câu 15: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 115. Ngoài ra số khối của X là 80. Số lớp electron và số electron lớp ngoài của X cùng lần lượt là

A. 3 và 7. B. 4 và 7. C. 4 và 1. D. 3 và 5 .

Câu 16: Chọn câu phát biểu sai?

A. Trong 1 nguyên tử số proton = số electron = số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân .B. Số khối bằng tổng số hạt proton và số nơtron .C. Số proton bằng số electron .D. Tổng số proton và số electron được gọi là số khối .

Câu 17: Cho nguyên tử nguyên tố X có 12 proton và 12 nơtron. Kí hiệu nguyên tử đúng của X là?

A. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)
      B. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)
      C. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)
      D. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 18: Các hạt cấu tạo nên nguyên tử của hầu hết các nguyên tố là

A. proton, nơtron. B. electron, proton .C. nơtron, electron. D. electron, nơtron, proton .

Câu 19: Cho cấu hình electron của Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2. Hỏi Fe thuộc loại nguyên tố gì?

A. Nguyên tố s. B. Nguyên tố d. C. Nguyên tố f. D. Nguyên tố p .

Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 5e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là

A. 19. B. 16. C. 14. D. 15 .

Câu 21: Một nguyên tố X có 2 đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của X có 35 proton. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Đồng vị thứ hai có nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là

A. 78,90. B. 79,20. C. 79,92. D. 80,5 .

Câu 22: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị là

A. 27 %. B. 50 %. C. 73 %. D. 54 % .

Câu 23: Có các nguyên tố hóa học: Cr (Z = 24), Fe (Z = 26), P (Z = 15), Al (Z = 13). Nguyên tố mà nguyên tử của nó có số electron lớp ngoài cùng lớn nhất ở trạng thái cơ bản là

A. Al. B. Fe. C. Cr. D. P .

Câu 24: Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại

A. 1 s22s22p63s23p5. B. 1 s22s22p63s23p4 .C. 1 s22s22p63s23p6. D. 1 s22s22p63s2 .

Câu 25: Có 3 nguyên tử: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố?

A. X và Y. B. Y và Z. C. X và Z. D. X, Y và Z .

Câu 26. Trong nguyên tử, hạt không mang điện là

A. nơtron và proton B. proton C. electron D. nơtron

Câu 27. Ion có 18 electron và 16 proton mang điện tích là

A. 16 +. B. 2 −. C. 18 −. D. 2 + .

Câu 28. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết

A. số khối A B. số hiệu nguyên tử ZC. nguyên tử khối của nguyên tử D. số khối A và số hiệu nguyên tử Z

Câu 29. Một nguyên tố hoá học có thể có nhiều nguyên tử có khối lượng khác nhau vì lí do nào dưới đây?

A. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số proton .B. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron .C. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số electron .D. Hạt nhân có cùng số proton và số electron .

Câu 30. Trên vỏ nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân……………. Hãy chọn cụm từ thích hợp đối với chỗ trống ở trên.

A. với tốc độ rất lớn trên những quỹ đạo xác lậpB. với tốc độ rất lớn không theo quỹ đạo xác lậpC. một cách tự doD. với tốc độ rất lớn có quỹ đạo hình elip hay hình tròn trụ

Hướng dẫn giải:

Câu 1. C

Câu 2. D

Câu 3. B

Cấu hình electron của Oxi : 1 s22s22p4 .Sau khi O nhận thêm 2 e được ion có thông số kỹ thuật electron là : 1 s22s22p6 .

Câu 4. D

Theo trật tự phân mức nguồn năng lượng, electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp p .

Câu 5. A

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 6. D

Cấu hình electron của S là : [ Ne ] 3 s23p4 → Số electron ở phân lớp ngoài cùng là 4 .

Câu 7. C

Nguyên tử khối trung bình của Cl là :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Giả sử có 1 mol KClO4 → Số mol Cl = 1 ; số mol 35C l là 0,75 .Phần trăm khối lượng của 35C l trong KClO4 là

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 8. C

Câu 9. C

Cấu hình electron của Na là [ Ne ] 3 s1. → Cấu hình electron của Na khi mất 1 electron là : 1 s22s22p6 .

Câu 10. A

Số nơtron của F là 19 – 9 = 10 .Số nơtron của Ca, K và Sc đều là 20 .

Câu 11. A

Cấu hình electron của N là : 1 s22s22p3. Vậy thông số kỹ thuật electron nguyên tử N gồm 3 phân lớp .

Câu 12. A

Các công thức hoàn toàn có thể có là : 24M g35Cl2 ; 24M g37Cl2 ; 24M g35Cl37Cl ; 25M g35Cl2 ; 25M g37Cl2 ; 25M g35Cl37Cl ;

Câu 13. D

Câu 14. B

Cấu hình electron nguyên tử Ca là : [ Ar ] 4 s2. Vậy số e lớp ngoài cùng là 2 .

Câu 15. B

Gọi số proton, nơtron và electron trong X lần lượt là p, n và e .Theo bài ra ta có hệ phương trình :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Cấu hình electron nguyên tử X là : [ Ar ] 3 d104s24p5. Vậy X có 4 lớp electron và 7 electron lớp ngoài cùng .

Câu 16. D

Số khối bằng tổng số hạt proton và số nơtron .

Câu 17. B

Số khối A = 12 + 12 = 24 .Số hiệu nguyên tử Z = số proton = 12 .

Kí hiệu nguyên tử là Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 18. D

Câu 19. B

Theo trật tự phân mức nguồn năng lượng, electron ở đầu cuối điến vào phân lớp d .

Câu 20. D

Cấu hình electron của R là [ Ne ] 3 s23p3 .Vậy số hiệu nguyên tử của R = số electron của R = 15 .

Câu 21. C

Số khối của đồng vị thứ nhất là : 79Số khối của đồng vị thứ hai là : 79 + 2 = 81 .Một cách gần đúng, coi số khối xê dịch nguyên tử khối .

Nguyên tử khối trung bình của X là: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 22. A

Gọi x và y lần lượt là % số nguyên tử của hai đồng vị và .Ta có :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 23.

Ta có thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố là :Cr : [ Ar ] 3 d54s1 → 1 e lớp ngoài cùng .Fe : [ Ar ] 3 d64s2 → 2 e lớp ngoài cùng .P. : [ Ne ] 3 s23p3 → 5 e lớp ngoài cùng .Al : [ Ne ] 3 s23p1 → 3 e lớp ngoài cùng .Nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng lớn nhất ở trạng thái cơ bản là P. .

Câu 24. D

Nguyên tử có 1,2, 3 electron lớp ngoài cùng là nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại .Ta có thông số kỹ thuật e : 1 s22s22p63s2 → 2 e lớp ngoài cùng .

Câu 25. C

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron .X và Z cùng số proton .

Câu 26. D

Câu 27. B

Ion có số electron > số proton → mang điện tích âm .Số đơn vị chức năng điện tích âm là 18 – 16 = 2 .Vậy ion mang điện tích 2 – .

Câu 28. D

Câu 29. B

Sự khác nhau về số nơtron tạo ra những đồng vị của cùng một nguyên tố .

Câu 30. B.

Các electron hoạt động xung quanh hạt nhân với tốc độ lớn và không theo quỹ đạo xác lập .

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Bộ 4 Đề thi Hóa học 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Bài giảng: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 – Trắc nghiệm) – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Câu 1. Cho nguyên tố X, nguyên tử của nó có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d54s2. X thuộc nguyên tố

A. s. B. f .C. d. D. p .

Câu 2. Hạt nhân nguyên tử Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)có số nơtron là

A. 143. B. 145. C. 235. D. 92 .

Câu 3: Trong tự nhiên, Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl, trong đó đồng vị chiếm 35Cl 75% về số đồng vị. Nguyên tử khối trung bình của Cl là

A. 35,54. B. 35,50. C. 36,5. D. 35,6 .

Câu 4: Có các đồng vị sau Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2). Có thể tạo ra số phân tử hiđroclorua HCl là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 6 .

Câu 5: Các electron của nguyên tử nguyên tố R được phân bố trên 4 lớp, lớp ngoài cùng có 2 electron, số phân lớp có chứa electron của R là 6. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố R có thể là giá trị nào

A. 19. B. 34 .C. 28. D. 20 .

Câu 6. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron ở các phân lớp p là 9. Nguyên tố A là

A. 15P. B. 17C l. C. 14S i. D. 16S .

Câu 7: Một nguyên tử M có 96 proton, 151 nơtron. Kí hiệu nguyên tử M là

A. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2).

B. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2).

C. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2).

D. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2).

Câu 8: Cho 3 nguyên tử: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2). Các nguyên tử nào là đồng vị của nhau?

A. X, Y và Z. B. Y và Z.C. X và Z. D. X và Y .

Câu 9: Argon tách ra từ không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 40 Ar (99,6%); 38 Ar (0,063%); 36 Ar (0,337%). Nguyên tử khối trung bình của Ar là

A. 39,99. B. 39,87. C. 38,89. D. 38,52 .

Câu 10: Tổng số khối của 2 đồng vị X, Y là 72 trong đó có 38 hạt không mang điện. X, Y là các đồng vị của nguyên tố

A. 17C l. B. không xác lập được .C. 16S. D. 19K .

Câu 11: Tổng số hạt (e, p, n) trong phân tử MX là 108 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Số khối của M nhiều hơn số khối của X là 8 đơn vị. Số hạt trong M2+sub> lớn hơn số hạt trong X2− là 8 hạt. % khối lượng của M có trong hợp chất là

A. 44,44 %. B. 71,43 % .C. 28,57 %. D. 55,56 % .

Câu 12: Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về

A. số electron. B. điện tích hạt nhân .C. số nơtron. D. số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân .

Câu 13: Cation X+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Kết luận sai là

A. X là nguyên tố sắt kẽm kim loại .B. hạt nhân nguyên tử X có 11 proton .C. lớp ngoài cùng của X có 5 electron .D. X nằm ở chu kì 3 trong bảng tuần hoàn .

Câu 14. Nguyên tử M có 7 electron ở phân lớp 3d. Số hạt mang điện của nguyên tử M là

A. 29. B. 54. C. 27. D. 25 .

Câu 15. Các phân lớp có trong lớp M là

A. 3 s ; 3 p ; 3 d. B. 3 s ; 3 p ; 3 d ; 3 f. C. 4 s ; 4 p ; 4 d ; 4 f. D. 2 s ; 2 p .

Câu 16: Khối lượng riêng của kim loại canxi là 1,55 g/cm3. Khối lượng mol của nguyên tử canxi là 40 g/mol. Trong tinh thể canxi, các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là

A. 0,196 nm. B. 0,185 nm .C. 0,168 nm. D. 0,155 nm .

Câu 17: Trong nguyên tử hạt mang điện tích âm là

A. electron. B. proton .C. notron. D. electron và proton .

Câu 18: Tổng số hạt của nguyên tử X là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Số khối của nguyên tử X là

A. 155. B. 66. C. 122. D. 108 .

Câu 19: Trong nguyên tử Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là

A. 14 hạt. B. 13 hạt .C. 27 hạt. D. 12 hạt .

Câu 20: Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 electron, khối lượng của 1 nguyên tử photpho là

A. 31 u. B. 30 g. C. 46 u. D. 31 g .

Câu 21: Cho nguyên tử Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2).Trong nguyên tử Ca có:

A. 20 p, 20 e và 40 n. B. 40 e, 20 p và 20 n .C. 20 e, 40 p và 20 n. D. 20 p, 20 e và 20 n .

Câu 22: Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại là

A. proton. B. nơtron và electron .C. nơtron. D. electron .

Câu 23. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tố kim loại

A. 1 s22s22p63s2. B. 1 s22s22p4 .C. 1 s2. D. 1 s22s22p6 .

Câu 24: Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là

A. 2, 6, 10, 14. B. 2, 6, 8, 18 .C. 2, 4, 6, 8. D. 2, 8, 18, 32 .

Câu 25: Y là nguyên tố d có 4 lớp electron và có 3 electron ở mức năng lượng cao nhất. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Y là

A. 33. B. 21. C. 23. D. 31 .

Câu 26: Nguyên tử khối trung bình của Vanadi (V) là 50,94. V có hai đồng vị, trong đó 50V chiếm 6%. Số khối đồng vị thứ hai là

A. 49. B. 51 C. 52. D. 50 .

Câu 27: Số electron tối đa trong lớp 2 là

A. 8 B. 18 C. 32 D. 2

Câu 28: Cho kí hiệu nguyên tử Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2). Phát biểu đúng là

A. Trong nhân có 38 hạt mang điện .B. Số hiệu nguyên tử là 39 .C. K + có 3 lớp electron .D. Số nơtron trong hạt nhân hơn số proton là 2 .

Câu 29: Trong các cấu hình electron dưới đây cấu hình không đúng là

A. 1 s22s22p63s23p6 B. 1 s22s22p63s23p63d54s2C. 1 s22s22p63s23p54s2 D. 1 s22s22p63s2 .

Câu 30: Một ion có 18 electron và 19 protron mang điện tích là

A. 18 -. B. 1 + .C. 1 -. D. 19 + .

Hướng dẫn giải:

Câu 1. C

Theo trật tự phân mức nguồn năng lượng, electron sau cuối được điền vào phân lớp d .X thuộc nguyên tố d .

Câu 2. A

Số n = 235 – 92 = 143 .

Câu 3. B

Nguyên tử khối trung bình của Cl là :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Câu 4. C

Có thể tạo ra các phân tử là: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Câu 5. D

Cấu hình electron của R là : 1 s22s22p63s23p64s2→ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của R bằng số electron = 20 .

Câu 6. A

Cấu hình electron nguyên tử A là : 1 s22s22p63s23p3 → A là P. .

Câu 7. A

Số khối của M là A = 96 + 151 = 247 .Số hiệu nguyên tử M là z = số p = 96 .

Kí hiệu nguyên tử M là: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2).

Câu 8. B

Y và Z có cùng số p là 12 nên là đồng vị của nhau .

Câu 9. A

Nguyên tử khối trung bình của Ar là :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Câu 10. A

Gọi số proton và nơtron của X là px và nx ; proton và nơtron của Y là py và ny .Trong đó px = py = p .Theo bài ra ta có :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2). Vậy X và Y là đồng vị của Cl.

Câu 11. D

Gọi số proton, nơtron và electron tron M lần lượt là pM, nM và eM .số proton, nơtron và electron tron X lần lượt là px, nx và ex .Trong đó pM = eM và px = e x .Có tổng số hạt trong phân tử MX là 108 → 2 pM + nM + 2 pX + nX = 108 ( 1 )Trong MX, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36→ 2 pM + 2 pX – ( nM + nX ) = 36 ( 2 )Từ ( 1 ) và ( 2 ) có pM + pX = 36 và nM + nX = 36 ( 1 ‘ )Số khối của M nhiều hơn số khối của X là 8 → pM + nM – pX – nX = 8 ( 3 )Số hạt trong M2 + lớn hơn số hạt trong X2 − là 8 hạt→ 2 pM + nM – 2 – ( 2 px + nX + 2 ) = 8 → 2 pM + nM – 2 px – nX = 12 ( 4 )Từ ( 3 ) và ( 4 ) có pM – pX = 4 và nM – nX = 4 ( 2 ’ )Từ ( 1 ‘ ) ( 2 ’ ) có pM = 20 ; pX = 16 ; nM = 20 và nX = 16 .Coi khối lượng nguyên tử xê dịch số khối có :MM = 20 + 20 = 40 ; MX = 16 + 16 = 32 .% khối lượng của M có trong hợp chất là

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Câu 12. C

Câu 13. C

Cấu hình electron của ion X + là 1 s22s22p6→ Cấu hình electron của X là : 1 s22s22p63s1X có 1 electron lớp ngoài cùng nên là nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại .

Câu 14. B

Cấu hình electron nguyên tử M là : 1 s22s22p63s23p63d74s2→ Trong M, Số electron = số proton = 27 .Số hạt mang điện của M là 27.2 = 54 .

Câu 15. A

Lớp M là lớp thứ 3. Các phân lớp có trong lớp thứ 3 là : 3 s ; 3 p ; 3 d .

Câu 16. A

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

→ R = 1,96. 10-8 ( cm ) = 0,196 nm .

Câu 17. A

Câu 18. D

Gọi số hạt proton, nơtron và electron trong X lần lượt là : p, n và e .Theo bài ra ta có :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Số khối của X là 47 + 61 = 108 .

Câu 19. D

Số hạt mang điện trong Al = số p + số e = 2 z = 13.2 = 26 .Số hạt không mang điện trong Al = số nơtron = A – z = 27 – 13 = 14 .Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 – 14 = 12 .

Câu 20. A

Khối lượng P. là 15 u + 16 u + 15. 0,00055 u = 31 u .

Câu 21. D

Số p = số e = z = 20 .Số n = A – z = 40 – 20 = 20 .

Câu 22. D

Câu 23. A

Nguyên tử có 1,2,3 electron lớp ngoài cùng là nguyên tử của nguyên tố kim loại trừ H, He, Bo .A. 1 s22s22p63s2 → 2 e lớp ngoài cùng → là sắt kẽm kim loại .C. 1 s2 → 2 e lớp ngoài cùng, chu kỳ luân hồi 1 → là khí hiếm He .

Câu 24. A

Câu 25. C

Cấu hình electron của Y là 1 s22s22p63s23p63d34s2→ Số electron của Y là 23 → Số hiệu nguyên tử Y là 23 .

Câu 26. B

Gọi số khối của đồng vị thứ 2 là x. Ta có :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Câu 27. A

Số electron tối đa trong lớp thứ 2 là 2.22 = 8 .

Câu 28. C

Từ kí hiệu nguyên tử xác đinh được số khối A = 39, số p = số e = z = 19 .A sai vì số hạt mang điện trong hạt nhân = số p = 19 .B sai vì số hiệu nguyên tử = 19 .C đúng vì thông số kỹ thuật electron của K + là 1 s22s22p63s23p6 → có 3 lớp e .

D sai vì số n = 39 – 19 = 20 hơn số proton là 1.

Câu 29. C

Phân lớp 3 p chưa bão hòa .

Câu 30. B

Ion có số proton lớn hơn số electron nên mang điện tích dương .Số đơn vị chức năng điện tích của ion là 19 – 18 = 1 .Vậy điện tích của ion là 1 + .

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Bài giảng: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 – Trắc nghiệm) – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Câu 1: Trong tự nhiên H có 3 đồng vị: 1H, 2H, 3H. Oxi có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Hỏi có bao nhiêu loại phân tử H2O được tạo thành từ các loại đồng vị trên?

A. 3. B. 16. C. 18. D. 9 .

Câu 2: Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên

A. electron, proton và nơtron. B. electron va nơtron .C. proton và nơtron. D. electron và proton .

Câu 3: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng

A. Số proton và điện tích hạt nhân. B. Số proton và số electron .C. Số khối A và số nơtron. D. Số khối A và điện tích hạt nhân .

Câu 4: Nguyên tử có số e là 13 thì cấu hình lớp ngoài cùng là

A. 3 p14s2. B. 2 s22p1. C. 3 s23p2. D. 3 s23p1 .

Câu 5: Trong nguyên tử X các e được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 8e. Điện tích hạt nhân của nguyên tử X là

A. 16 +. B. 10 +. C. 18 +. D. 8 + .

Câu 6: Ở phân lớp 3d số electron tối đa là

A. 14. B. 10. C. 6. D. 18 .

Câu 7: Có bao nhiêu electron trong ion Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)?

A. 21. B. 27. C. 24. D. 49 .

Câu 8: Nguyên tử M có cấu hình ở phân mức năng lượng cao nhất là 3d7. Tổng số e trong nguyên tử M là

A. 28. B. 27. C. 26. D. 29 .

Câu 9: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử:

A. Có cùng số khối A. B. Có cùng số proton .C. Có cùng số nơtron. D. Có cùng số proton và số nơtron .

Câu 10: Cho số hiệu nguyên tử của cacbon, nitơ, oxi và flo lần lượt là 6, 7, 8, 9 và số khối của chúng lần lượt là 12, 14, 16, 19. Xét kí hiệu nào sau đây viết sai?

A. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)
      B. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)
      C. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)
      D. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Câu 11: Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các phân lớp sau là sai?

A. 1 p, 2 d. B. 1 s, 2 p. C. 2 p, 3 d. D. 2 s, 4 f .

Câu 12: A có điện tích hạt nhân là 25. Vậy A là?

A. Nguyên tố d. B. Nguyêt tố f. C. Nguyên tố p. D. Nguyên tố s .

Câu 13: Cho nguyên tử: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3), cấu hình electron của X là

A. 1 s22s22p63s23p64s13d2 B. 1 s22s22p63s23p63d3C. 1 s22s22p63s23p64s23d1 D. 1 s22s22p63s23p63d14s2

Câu 14: Cho 2 kí hiệu nguyên tử: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)chọn câu trả lời đúng

A. A và B có cùng điện tích hạt nhân. B. A và B cùng có 23 electron .C. A và B là đồng vị của nhau. D. Hạt nhân của A và B đều có 23 hạt .

Câu 15: Chọn đáp án đúng?

A. Khối lượng riêng của hạt nhân lớn hơn khối lượng riêng của nguyên tử .B. Bán kính nguyên tử bằng tổng nửa đường kính e, p, n .C. Trong nguyên tử những hạt p, n, e xếp khít nhau thành một khối bền chặt .D. Bán kính nguyên tử bằng nửa đường kính hạt nhân .

Câu 16: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. Số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B là

A. 13 và 17. B. 13 và 21. C. 15 và 19. D. 15 và 23 .

Câu 17: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 0,53125 số hạt mang điện. Điện tích hạt nhân của X là

A. 18 +. B. 17 +. C. 15 +. D. 16 + .

Câu 18: Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số các loại hạt là 58. Biết số hạt proton ít hơn số hạt nơtron là 1 hạt. Kí hiệu của A là

A. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)
      B. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)
      C. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)
      D. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Các đồng vị được phân biệt bởi yếu tố nào sau đây?

A. Số electron hoá trị. B. Số nơtron .C. Số proton. D. Số lớp electron .

Câu 20: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 29. Cấu hình e của X là

A. 1 s22s22p63s23p64s23d9. B. 1 s22s22p63s23p63d104s1 .C. 1 s22s22p63s23p63d94s2. D. 1 s22s22p63s23p64s13d10 .

Câu 21: Dựa vào thứ tự mức năng lượng, xét xem sự xắp xếp các phân lớp nào sau đây sai?

A. 3 d < 4 s. B. 3 p < 3 d. C. 1 s < 2 s. D. 4 s > 3 s .

Câu 22: Tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

A. 28. B. 24. C. 76. D. 52 .

Câu 23: Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị có % về số nguyên tử tương ứng là Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3) (99,63%) và Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3) (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7. B. 14,0. C. 14,4. D. 13,7 .

Câu 24: Điều khẳng định nào là sai?

A. Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân luôn bằng số proton .B. Số proton luôn lớn hơn số nơtron .C. Số proton luôn bằng số electron .D. Số nơtron luôn lớn hơn hoặc bằng số proton .

Câu 25: Tổng số hạt n, p, e trong một nguyên tử X là 52, trong đó số hạt mang điện bằng 1,889 lần số hạt không mang điện. Kết luận nào không đúng?

A. X có 5 e ở lớp ngoài cùng. B. X là phi kim .C. X có số khối A là 35. D. X có điện tích hạt nhân X là 17 .

Câu 26. Trong nguyên tử, hạt không mang điện là

A. nơtron và proton. B. proton. C. electron. D. nơtron .

Câu 27. Một nguyên tố hoá học có thể có nhiều nguyên tử có khối lượng khác nhau vì lí do nào dưới đây?

A. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số proton .B. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron .C. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số electron .D. Hạt nhân có cùng số proton và số electron .

Câu 28. Cho hai nguyên tố M và N có số hiệu nguyên tử lần l¬ượt là 11 và 13. Cấu hình electron của M và N lần l¬ượt là

A. 1 s22s22p7 và 1 s22s22p63s2 .B. 1 s22s22p63s1 và 1 s22s22p63s23p1 .C. 1 s22s22p63s1 và 1 s22s22p63s2 .D. 1 s22s22p63s1 và 1 s22s22p63s3 .

Câu 29. Ở nhiệt độ 20oC, khối lượng riêng của kim loại X bằng 10,48 g/cm3 và bán kính nguyên tử X là 1,446.10-8 cm. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử X có dạng hình cầu và có độ rỗng là 26%. Biết số Avogađro NA = 6,022.1023. Kim loại X là

A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Cr .

Câu 30. Đặc điểm của electron là

A. mang điện tích dương .B. mang điện tích âm .C. không mang điện .D. trung hòa về điện .

Hướng dẫn giải:

Câu 1. C

– Với 16O hoàn toàn có thể tạo nên những phân tử nước với 3 đồng vị của H là :1H16 O1H ; 2H16 O2H ; 3H16 O3H ; 1H16 O2H ; 1H16 O3H ; 2H16 O3H .- Với 17O hoàn toàn có thể tạo nên những phân tử nước với 3 đồng vị của H là :1H17 O1H ; 2H17 O2H ; 3H17 O3H ; 1H17 O2H ; 1H17 O3H ; 2H17 O3H .- Với 18O hoàn toàn có thể tạo nên những phân tử nước với 3 đồng vị của H là :1H18 O1H ; 2H18 O2H ; 3H18 O3H ; 1 / H18O2H ; 1H18 O3H ; 2H18 O3H .

Câu 2. C

Câu 3. D

Câu 4. D

Cấu hình electron của nguyên tử đó là : [ Ne ] 3 s23p1 .→ Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 3 s23p1 .

Câu 5. C

Cấu hình electron của X là : 1 s22s22p63s23p6Số hiệu nguyên tử X = số electron = 18 .Điện tích hạt nhân X là 18 + .

Câu 6. B

Câu 7. A

Crom có p = e = 24 hạt, Cr3 + có e = 21 ( do Cr3 + đã nhường 3 e ) .

Câu 8. B

Cấu hình electron của M là : 1 s22s22p63s23p63d74s2→ Tổng số electron của nguyên tử M là 27 .

Câu 9. B

Câu 10. D

Kí hiệu đúng là Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3) .

Câu 11. A

Không có phân lớp 2 d .

Câu 12. A

Trật tự phân mức nguồn năng lượng : 1 s22s22p63s23p64s23d5Electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp d theo trật tự phân mức nguồn năng lượng. Vậy A là nguyên tố d .

Câu 13. D

Câu 14. D

A sai vì điện tích của hạt nhân A là 11 +, điện tích của hạt nhân B là 12 + .B sai vì A có 11 electron và B có 12 electron .C sai vì A và B có số proton khác nhau nên không là đồng vị của nhau .

Câu 15. A

Câu 16. A

Cấu hình electron của A là 1 s22s22p63s23p1→ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của A là 13 .Số hạt mang điện trong A là 13.2 = 26 → Số hạt mang điện trong B là 26 + 8 = 34 .→ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của B là 34 : 2 = 17 .

Câu 17. D

Gọi số hạt proton, nơtron và electron trong X lần lượt là p, n và e .Theo bài ra ta có :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Điện tích hạt nhân nguyên tử X là 16 + .

Câu 18. B

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố A là 58 :p + e + n = 58 hay 2 p + n = 58 ( do p = e ) ( 1 )Số hạt p ít hơn số hạt n là 1 hạt :n – p = 1 ( 2 )Giải ( 1 ), ( 2 ) ta có p = e = 19, n = 20Vậy A có số hiệu nguyên tử = số p = 19 ; Số khối của A là 19 + 20 = 39 .

→ Kí hiệu nguyên tử A là: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Câu 19. B

Câu 20. B

Câu 21. A

Mức nguồn năng lượng ở phân lớp 3 d > 4 s .

Câu 22. C

Tổng số hạt cơ bản trong Cr = p + n + e = A + e = 52 + 24 = 76 .

Câu 23. B

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Câu 24. B

Câu 25.

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Cấu hình electron của X là [ Ne ] 3 s23p5 → X có 7 e lớp ngoài cùng nên là phi kim .Số khối của X là : 18 + 17 = 35 .Điện tích hạt nhân X là 17 + .

Câu 26. D

Câu 27. B

Câu 28. B

Câu 29. C

Thể tích 1 nguyên tử X là: Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Thể tích nguyên tử ( phần đặc ) trong 1 cm3 tinh thể là : 1. ( 100 % – 26 % ) = 0,74 cm31 cm3 tinh thể có số nguyên tử là : 0,74 : ( 1,27. 10-23 ) = 5,85. 1022 nguyên tử .Khối lượng 1 nguyên tử : 10,48 : ( 5,85. 1022 ) = 1,79. 10-22 ( g )Khối lượng 1 mol nguyên tử : 1,79. 10-22. 6,022. 1023 = 108 g / mol→ X là Ag .

Câu 30. B

Electron mang điện tích âm .

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Bài giảng: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 – Trắc nghiệm) – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Câu 1. Tổng số electron ở các phân lớp 3p và 3d của ion 26Fe3+ là

A. 10. B. 11. C. 12. D. 13 .

Câu 2. Cấu hình electron của nguyên tử Crom (z = 24) là

A. 1 s22s22p63s23p64s23d4. B. 1 s22s22p63s23p63d44s2 .C. 1 s22s22p63s23p63d54s1. D. 1 s22s22p63s23p64s13d5 .

Câu 3. Cho nguyên tố hóa học có kí hiệu Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4). Trong nguyên tử X có

A. 13 hạt proton, 14 hạt nơtron. B. 13 hạt nơtron, 14 hạt proton .C. 13 hạt proton, 27 hạt nơtron. D. 13 hạt nơtron, 27 hạt proton .

Câu 4. Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Phần trăm về khối lượng của 35Cl trong HClO là (cho nguyên tử khối của H và O lần lượt là 1 và 16)

A. 50,00 %. B. 48,67 %. C. 51,23 %. D. 55,20 % .

Câu 5. Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là

A. 12 u. B. 12 g. C. 18 u. D. 18 g .

Câu 6. Nguyên tử Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)có số khối là bao nhiêu?

A. 9. B. 10. C. 19. D. 28 .

Câu 7. Hạt nhân nguyên tử X có 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của X là

A. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      B. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      C. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      D. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử đó là

A. 9. B. 18. C. 19. D. 28 .

Câu 9. Nhận định nào không đúng ? Hai nguyên tử Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

A. là đồng vị của nhau. B. có cùng số electron .C. có cùng số nơtron. D. có cùng số hiệu nguyên tử .

Câu 10. Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các phân lớp sau là sai?

A. 2 s, 4 f. B. 1 p, 2 d. C. 2 p, 3 d. D. 1 s, 2 p .

Câu 11. Số electron tối đa trong các lớp L, M lần lượt là

A. 8 và 18. B. 8 và 10. C. 18 và 10. D. 18 và 8 .

Câu 12. Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là

A. 16. B. 18. C. 32. D. 50 .

Câu 13. Nhận định nào đúng?

A. Tất cả những nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là sắt kẽm kim loại .B. Tất cả những nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim .C. Nguyên tử có1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng thường là nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại .D. Tất cả những nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là sắt kẽm kim loại .

Câu 14. Cho các nguyên tử Na, Al, H, K, số proton của chúng lần lượt là 11;13; 1; 19 và số nơtron của chúng lần lượt là 12; 14; 1; 20. Kí hiệu nào không đúng ?

A. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      B. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      C. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      D. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 15. Cấu hình electron nào sau đây viết không đúng?

A. 1 s22s2. B. 1 s22s22p5 .C. 1 s22s22p6. D. 1 s22s22p7 .

Câu 16. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

X là 1 s1 ;Y là 1 s2 2 s2 2 p6 3 s1 ;Z là 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 ;T là 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p3 ;Q. là 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p5 ;R là 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6Các nguyên tố sắt kẽm kim loại làA. X, Y, Z. B. X, Y, T. C. Z, T, Q. D. T, Q., R .

Câu 17. Nguyên tử X có 3 lớp electron, trong đó lớp ngoài cùng có chứa 5 electron. X có điện tích hạt nhân là

A. 14 +. B. 15 +. C. 15. D. 18 .

Câu 18. Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Nguyên tố A là

A. O ( Z = 8 ). B. F ( Z = 9 ). C. Ar ( Z = 18 ). D. K ( Z = 19 ) .

Câu 19. Trong tự nhiên cacbon có 2 đồng vị bền là Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4). Nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,011. Phần trăm của 2 đồng vị trên lần lượt là

A. 98,9 % và 1,1 %. B. 49,5 % và 51,5 % .C. 99,8 % và 0,2 %. D. 75 % và 25 % .

Câu 20. Những nhận định nào không đúng?

1. Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân .2. Tổng số proton và số electron trong nguyên tử bằng số khối .3. Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử .4. Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân .A. 1,2,3. B. 1,2,4 .C. 1,3,4. D. 2,3,4 .

Câu 21: Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất:

A. không mang điện .B. mang điện tích âm .C. mang điện tích dương .D. hoàn toàn có thể mang điện hoặc không mang điện .

Câu 22: Vỏ nguyên tử là một thành phần của nguyên tử:

A. không mang điện. B. mang điện tích âm .C. mang điện tích dương. D. hoàn toàn có thể mang điện hoặc không .

Câu23. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

A. Lớp K. B. Lớp L. C. Lớp M. D. Lớp N .

Câu 24. Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion X2+ là 3s23p63d6. Cấu hình e của X là

A. 1 s22s22p63s23p63d8 B. 1 s22s22p63s23p63d4C. 1 s22s22p63s23p63d64s2 D. 1 s22s22p63s23p63d44s1

Câu 25. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 34. Biết số nơtron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của nguyên tử X là

A. 11. B. 23. C. 35. D. 46 .

Câu 26: Câu nào sau đây sai?

A. Các đồng vị phải có số khối khác nhau .B. Các đồng vị phải có số nơtron khác nhau .C. Các đồng vị phải có cùng điện tích hạt nhân .D. Các đồng vị phải có số electron khác nhau .

Câu 27. Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

A. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      B. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      C. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)
      D. Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 28. Hạt nhân của nguyên tử Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)có số nơtron là

A. 65. B. 29. C. 36. D. 94 .

Câu 29: Một nguyên tử Y có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Y là nguyên tố hoá học nào trong số các nguyên tố sau?

A. Lưu huỳnh ( Z = 16 ). B. Clo ( Z = 17 ) .C. Flo ( Z = 9 ). D. Kali ( Z = 12 ) .

Câu 30. Electron cuối cùng phân bố trong nguyên tử X là 3d8. Số electron lớp ngoài cùng của X là

A. 8. B. 6. C. 4. D. 2 .

Hướng dẫn giải:

Câu 1. B

Cấu hình electron nguyên tử Fe là : 1 s22s22p63s23p63d64s2→ Cấu hình electron của ion Fe3 + là : 1 s22s22p63s23p63d5Tổng số electron ở những phân lớp 3 p và 3 d của ion 26F e3 + là 6 + 5 = 11 .

Câu 2. C

Câu 3. A

Số proton = z = 13 .Số nơtron = A – z = 27 – 13 = 14 .

Câu 4. A

Gọi % số nguyên tử của hai đồng vị 35C l và 37C l lần lượt là x và y mol .Theo bài ra ta có :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Giả sử có 1 mol HClO → Số mol Cl trong HClO là 1 ; số mol 35C l là 0,75 molPhần trăm về khối lượng của 35C l trong HClO là

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 5. B

Khối lượng của 1 nguyên tử C là : 6 u + 6 u + 0,00055 u = 12 u .Khối lượng 1 mol nguyên tử C là : 12.1,6605. 10-27. 1000. 6,02. 1023 = 12 g .

Câu 6. C

Chỉ số phía trên bên trái kí hiệu nguyên tử là số khối .

Câu 7. B

Số hiệu nguyên tử X = số p = 8 .Số khối của nguyên tử X là A = z + n = 8 + 9 = 17 .

Vậy kí hiệu nguyên tử là : Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 8. A

Số hiệu nguyên tử = số p = số e = 9 .

Câu 9. C

Số nơtron của Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)là 63 – 29 = 34.

Số nơtron của Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)là 65 – 29 = 36.

Câu 10. B

Không có phân lớp 1 p và 2 d .

Câu 11. A

Lớp L là lớp thứ 2, có số e tối đa là 2.22 = 8 .Lớp M là lớp thứ 3, có số e tối đa là 2.32 = 18 .

Câu 12. C

Số electron trên lớp thứ 4 là 2.42 = 32 .

Câu 13. C

Câu 14. C

Kí hiệu đúng là Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 15. D

Số electron tối đa trên phân lớp p là 6 .

Câu 16. A

Nguyên tử có 1,2,3 electron lớp ngoài cùng thường là nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại .Ta có : X, Y có 1 e lớp ngoài cùng, Z có 2 e lớp ngoài cùng, T có 5 e lớp ngoài cùng, Q. có 7 e lớp ngoài cùng và R có 8 e lớp ngoài cùng .Vậy X, Y, Z là nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại .

Câu 17. B

Cấu hình electron của X là [ Ne ] 3 s23p3 → điện tích hạt nhân X là 15 + .

Câu 18. B

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Số hiệu nguyên tử của A là 9, vậy A là Flo .

Câu 19. A

Gọi % của đồng vị Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4) là x, thì % của đồng vị Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4) là 100 – x

Ta có

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4) .

Câu 20. D

2 sai vì số khối bằng tổng của số p và số e .3 sai vì số khối là khối lượng tương đối của nguyên tử .4 sai vì trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bằng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân .

Câu 21. A

Câu 22. B

Câu 23. A

Lớp K là lớp thứ 1, gần hạt nhân nhất nên link với hạt nhân ngặt nghèo nhất .

Câu 24. C

Câu 25. B

Gọi số hạt proton, nơtron, electron trong X lần lượt là p, n và e .Theo bài ra ta có hệ phương trình :

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Vậy số khối của nguyên tử X là 11 + 12 = 23 .

Câu 26. D

Câu 27. C

Đề thi Giữa học kì 1 Hóa học lớp 10 có đáp án (Đề 4) có cùng số proton nên cùng là đồng vị của một nguyên tố hóa học.

Câu 28. C

Số n = A – z = 65 – 29 = 36 .

Câu 29. B

Cấu hình electron của Y là : 1 s22s22p63s23p5→ Số hiệu nguyên tử Y = số electron = 17. Vậy Y là Cl .

Câu 30. D

Cấu hình electron của X là 1 s22s22p63s23p63d84s2. Vậy X có 2 electron lớp ngoài cùng .
Xem thêm bộ đề thi Hóa Học lớp 10 năm học 2021 – 2022 tinh lọc khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon