Bài 57,58,59, 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 57, 58, 59, 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc – Chương 2 số học.

A. Tóm tắt lý thuyết quy tắc dấu ngoặc

1. Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “ – ” đứng trước, ta phải đối dấu tổng thể những số hạng trong dấu ngoặc : dấu “ – ” thành dấu “ + ” và dấu “ + ” thành dấu “ – “. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “ + ” đứng trước thì dấu những số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên .

2. Tổng đại số:

Vì phép trừ đi 1 số ít là phép cộng với số đối của số đó nên một dãy những phép cộng và phép trừ hoàn toàn có thể đối thành một dãy những phép cộng. Vì thế : Một dãy những phép tính cộng trừ những số nguyên được gọi là một tổng đại số. Sau khi chuyển những phép trừ thành phép cộng ta hoàn toàn có thể bỏ tổng thể những dấu của phép cộng và dấu ngoặc, chỉ để lại dấu của những số hạng. Trong thực hành ta thường gặp tổng đại số dười dạng đơn thuần này .
Lưu ý :
a ) Tổng đại số hoàn toàn có thể nói gọn là tổng .
b ) Trong tổng đại số ta hoàn toàn có thể :
– Thay đổi vị trí của những số hạng kèm theo dấu của chúng .
– Đặt dấu ngoặc để nhóm những số hạng một cách tùy ý với quan tâm rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “ – ” thì phải đổi dấu tổng thể những số hạng trong ngoặc .

A. Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa bài Quy tắc dấu ngoặc trang 85 Toán 6.

Bài 57. Tính tổng:

a ) ( – 17 ) + 5 + 8 + 17 ; b ) 30 + 12 + ( – 20 ) + ( – 12 ) ;
c ) ( – 4 ) + ( – 440 ) + ( – 6 ) + 440 ; d ) ( – 5 ) + ( – 10 ) + 16 + ( – 1 ) .
Hướng dẫn : Đổi chỗ những số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau .
Đáp số : a ) 13 ; b ) 10 ; c ) – 10 ; d ) 0 .Quảng cáo
a ) ( – 17 ) + 5 + 8 + 17 = [ ( – 17 ) + 17 ] + ( 5 + 8 )
= 0 + 13 = 13
b ) 30 + 12 + ( – 20 ) + ( – 12 ) = [ 30 + ( – 20 ) ] + [ 12 + ( – 12 ) ] = 10 + 0 = 10
c ) ( – 4 ) + ( – 440 ) + ( – 6 ) + 440 = [ ( – 4 ) + ( – 6 ) ] + [ ( – 440 ) + 440 ] = ( – 10 ) + 0 = – 10
d ) ( – 5 ) + ( – 10 ) + 16 + ( – 1 ) = [ ( – 5 ) + ( – 10 ) + ( – 1 ) ] + 16
= ( – 16 ) + 16 = 0

Bài 58. Đơn giản biểu thức:

Quảng cáo
a ) x + 22 + ( – 14 ) + 52 ; b ) ( – 90 ) – ( p + 10 ) + 100 .

Giải bài 58. a) x+(22+52)+(-14)

= x + 74 + ( – 14 ) = x + [ 74 + ( – 14 ) ] = x + 60
b ) ( – 90 ) – ( p + 10 ) + 100
= ( – 90 ) – p-10+100 = [ ( – 90 ) – 10 ] – p + 100
= ( – 100 ) – p + 100
[ ( – 100 ) + 100 ] – p = 0 – p = – p

Bài 59. Tính nhanh các tổng sau:

a ) ( 2736 – 75 ) – 2736 ; b ) ( – 2002 ) – ( 57 – 2002 ) .

HD: Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

a) (2736 – 75) – 2736
= 2736 – 75 – 2736
= (2736 – 2736) – 75
= 0 – 75
= – 75
b) (- 2002) – (57 – 2002)
= (– 2002) – 57 + 2002
= (– 2002 + 2002) – 57
= 0 – 57
= – 57

Bài 60 trang 85 Toán 6 tập 1. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a ) ( 27 + 65 ) + ( 346 – 27 – 65 ) ; b ) ( 42 – 69 + 17 ) – ( 42 + 17 ) .
a ) ( 27 + 65 ) + ( 346 – 27-65 )
= 27 + 65 + 346 – 27-65
= ( 27-27 ) + ( 65-65 ) + 346
= 0 + 0 + 346
= 346
b ) ( 42-69 + 17 ) – ( 42 + 17 )

=  42-69+17  – 42 – 17

= ( 42-42 ) + ( 17-17 ) – 69
= 0 + 0 – 69
= – 69

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon