Tính chất hóa học của muối và một số dấu hiệu nhận biết

Khái niệm

Trong đời sống khi nhắc đến muối người ta thường nghĩa đến muối ăn NaCl, nhưng trong hóa học muối có rất nhiều loại khác nhau, thường thì muối được tạo ra từ một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại hoặc cation NH4 + link với một hay nhiều gốc axit khác nhau .
Các gốc axit thường gặp : Cl -, PO43 +, SO42 -, NO3 -, HCO3 -, HPO42 -, HSO4 -, Br -, I – …

Ví dụ:

NaCl, MgSO4, CaCO3, NaHCO3, KI, NaBr, FeCl2….

Có thể nhận biết một số cation và anion dựa vào màu sắc đặc trưng của chúng

 • Cu2+: màu xanh lam
 • Mn2+: vàng nhạt
 • Zn2+: trắng
 • Al3+: trắng keo
 • Cu2+ có màu đỏ gạch
 • Fe3+ màu đỏ nâu
 • Fe2+ màu trắng xanh
 • Ni2+ lục nhạt
 • Cr3+ màu lục
 • Cl-: màu trắng
 • PO43-: màu vàng
 • MnO4- màu tím
 • CrO42- màu vàng

Ngọn lửa một số muối của kim loại kiềm, kiềm thổ có màu đặc trưng

 • Muối Ca2+ khi cháy có ngọn lửa màu cam
 • Muối Ba2+ khi cháy có màu lục vàng
 • Muối của Li+ khi cháy có ngọn lửa màu đỏ tía
 • Muối Na+ khi cháy có  ngọn lửa màu vàng
 • Muối K+ khi cháy có  ngọn lửa màu tím

Phân loại

Muối trung hoà và muối axit

 • Muối trung hòa: Là muối sản phẩm của phản ứng trung hòa, trong phân tử không còn nguyên tử hidro mang tính axit

Ví dụ: Na2SO4, FeNO32, AlCl3, AgCl, CuSO4, NH4NO3,…

 • Muối axit: Là muối mà trong gốc axit còn nguyên tử hidro

Ví dụ: NaHSO3, LiH2PO4, K2HPO4, CaHCO32…

Ngoài ra người ta còn phân loại muối cation sắt kẽm kim loại và cation amoni NH4 +

Tính chất hóa học của muối

Muối làm đổi màu chất chỉ thị màu

Muối có tính axit mạnh hơn làm quỳ tím hóa đỏ, tính bazơ mạnh hơn làm quỳ tím hóa xanh và quỳ tím không đổi màu khi muối đó trung tính .
Khi sắt kẽm kim loại mạnh phối hợp với gốc axit yếu thì dung dịch muối đó sẽ làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh

Ví dụ: Na2CO3, KBr, K2CO3…

Khi sắt kẽm kim loại yếu phối hợp với gốc axit mạnh thì dung dịch muối đó sẽ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

Ví dụ: Ag2SO4,…

Khi sắt kẽm kim loại mạnh phối hợp với một gốc axit mạnh hoặc cả 2 có tính chất ngang nhau thì dung dịch muối đó sẽ không đổi màu quỳ tím

Ví dụ: KNO3, NaCl, CuSO3…

Phản ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học mà trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần hóa học của chúng để tạo ra những hợp chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của những nguyên tố trong phản ứng không đổi khác

Ví dụ:

NH4NO3 + BaCl2 → NH4Cl + BaNO32
ZnSO4 + MgCl2 + Na3PO4 → ZnCl2 + Mg3PO42 + Na2SO4
Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl

Tác dụng với kim loại

Kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu ra khỏi muối dựa trên độ hoạt động giải trí của sắt kẽm kim loại đó

 K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

Ví dụ:

3L i + AlCl3 → 3L iCl + Al
2Z n + NiNO32 → Ni + 2Z nNO3

Tác dụng với axit

Muối công dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới .
CaSO3 + 2HC l → CaCl2 + SO2 + H2O
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HC l
Mg3N2 + HNO3 → MgNO32 + NH4NO3

Tác dụng với dung dịch muối

Muối hoàn toàn có thể tính năng với dung dịch muối tạo thành 2 muối mới .
NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3
Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2N aCl

Tác dụng với dung dịch bazơ

Muối hoàn toàn có thể công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới
Na2CO3 + Ba ( OH ) 2 → 2N aOH + BaCO3 ↓
NaOH + FeSO4 = Fe ( OH ) 2 + Na2SO4
NaOH + FeS = Na2S + Fe ( OH ) 2

Phản ứng phân hủy muối

Một số muối hoàn toàn có thể bị nhiệt phân hủy thành nhiều chất khác nhau
2KC lO3 → 2KC l + 3O2 ↑
CaSO3 → CaO + SO2 ↑
5H2 O2 + 2KM nO4 + 3H2 SO4 → 2M nSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2 O
2KM nO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
2A l ( ClO3 ) 3 → 2A lCl3 + 9O2

Bài tập

bai-tao-ve-muoi-voh.com.vn

Hướng dẫn giải

Bài 1:

a, b ) nMg = 2,424 = 0,1 mol
nH2SO4 = 19,698 = 0,2 mol
Mg + 2H2 SO4 → MgSO42 + 2H2
theo phương trình trên ta thấy nH2SO4 = 2 nMg, theo đề ra ta thấy số mol 2 chất vừa đủ, vậy không có chất nào dư
nH2 = nH2SO4 = 0,2 ⇒ VH2 = 0,2. 22,4 = 4,48 ( lít )
c ) Muối MgSO4 gọi là magie sunfat
mMgSO4 = 0,1. ( 24 + 96 ) = 12 g

Bài 2:

a )
2K + 2H2 O → 2KOH + H2 ( 1 )
2N a + 2H2 O → 2N aOH + H2 ( 2 )
nK = 7,839 = 0,2 mol
nNa = 2,323 = 0,1 mol
Theo phương trình ( 1 ) và ( 2 ) ta thấy số mol sắt kẽm kim loại bằng 2 lần số mol H2, bằng số mol muối
suy ranH2 = 12.0,2 + 0,1 = 0,15 mol
VH2 = 0,15. 22,4 = 3,36 lít
b ) mKOH = 0,2. 39 + 17 = 11,2 g
mNaOH = 0,1. 23 + 17 = 4 g
mH2 = 0,1. 2 = 0,2 g

Bài 3

nH2 = 4,4822,4 = 0,2 mol
nFe = 33,656 = 0,6 mol
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2 ( 1 )
Fe2O3 + 6HC l → 2F eCl3 + 3H2 O ( 2 )
Fe2O3 + 3H2 → 2F e + 3H2 O ( 3 )
Phần 1 cả 2 đều phản ứng với HCl nhưng chỉ Fe mới sinh ra H2
Phần 2 chỉ Fe2O3 mới phản ứng sinh ra Fe
Theo phương trình 1, nFe = nH2 = 0,2 mol
⇒ mFe = 0,2. 56 = 11,2 g
Vậy mFe trong Fe2O3 = 33,6 – 11,2 = 22,4 g
⇒ nFe trong Fe2O3 = 22,456 = 0,4 mol
Mà trong fe2O3 có 2 nguyên tử sắt, vậy số mol sắt bằng 2 lần số mol Fe2O3
⇒ nFe2O3 = 12.0,4 = 0,2 mol
⇒ mFe2O3 = 0,2. 160 = 32 g
Vì hỗn hợp chia thành 2 phần bằng nhau nên % của từng hợp chất trong 1 phần cũng là % của từng hợp chất trong hỗn hợp đầu
% Fe = 11,211,2 + 32 = 25,9 %

%Fe2O3=100-25,9=74,1%

Vậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong về khái niệm và tính chất của muối, những bạn nhớ tự giải bài tập về phần này và so sánh hiệu quả với chúng tôi để có tư duy làm bài tốt hơn nhé. Sau đây mời những bạn cùng tìm hiểu thêm về Axit, Bazơ để có thêm tài liệu Giao hàng cho việc học cũng như ôn tập hiệu suất cao hơn. Hy vọng đây sẽ là tài liệu có ích cho những bạn .
Tìm hiểu tính chất hóa học của axit và các loại axit cơ bản Đây là bài tổng hợp cực kì đầy đủ và dễ hiểu dành cho học sinh sinh viên đang muốn tìm hiểu về tính chất của axitĐây là bài tổng hợp cực kỳ rất đầy đủ và dễ hiểu dành cho học viên sinh viên đang muốn tìm hiểu và khám phá về tính chất của axitTính chất hóa học của bazo và các bazơ thường gặp Axit và bazơ: hai loại hợp chất quan trọng trong hóa học. Hôm trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính chất của axit, vậy hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tính chất vật lí và hóa học của bazơ nhéAxit và bazơ : hai loại hợp chất quan trọng trong hóa học. Hôm trước tất cả chúng ta đã cùng khám phá về tính chất của axit, vậy ngày hôm nay tất cả chúng ta hãy cùng khám phá về tính chất vật lí và hóa học của bazơ nhé

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon