Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo TT 200

Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo TT 200. Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp là khoản chi phí sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, kinh doanh khách sạn, du lịch, dịch vụ khác. Vậy, cách hạch toán khoản chi phí này như thế nào? 

Kế toán TP. Hà Nội sẽ hướng dẫn những bạn Cách hạch toán ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp theo TT 200 .
Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo TT 200Mời những bạn theo dõi bài viết .

Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo TT 200Tài khoản sử dụng.Tài khoản sử dụng .

Theo Thông tư 200, để hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chúng ta sử dụng TK 621.

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: Là TK dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, kinh doanh khách sạn, du lịch, dịch vụ khác.

Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo TT 200.Cách hạch toán ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp theo TT 200 .

Kế toán hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính tương quan đến ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp đơn cử như sau :

Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo TT 200Cách hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp khi xuất kho sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ.  Cách hạch toán ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp khi xuất kho sử dụng cho hoạt động giải trí sản xuất loại sản phẩm, hoặc thực thi dịch vụ .

Khi Doanh Nghiệp xuất nguyên vật liệu, vật tư sử dụng cho hoạt động giải trí sản xuất loại sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ trong kỳ, hạch toán :
Nợ TK 621 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
Có TK 152 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp .

Cách hạch toán ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp khi mua nguyên vật liệu, vật tư sử dụng ngay ( không qua nhập kho ) cho hoạt động giải trí sản xuất loại sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ .

– Trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ .
Kế toán hạch toán :
Nợ TK 621 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp theo giá chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ
Có những TK 331, 336, 338, 341, 141, 111, 112, … : Tổng trị giá phải trả .
– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ .
Kế toán hạch toán :
Nợ TK 621 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp theo giá đã có thuế GTGT
Có những TK 331, 336, 338, 341, 141, 111, 112, … : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp theo giá đã có thuế GTGT .

Cách hạch toán ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp khi nhập kho số nguyên liệu, vật tư xuất ra không sử dụng hết vào hoạt động giải trí sản xuất loại sản phẩm, hoặc thực thi dịch vụ .

Cuối kỳ, khi nhập kho số nguyên liệu, vật tư xuất ra không sử dụng hết vào hoạt động giải trí sản xuất mẫu sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ, hạch toán :
Nợ TK 152 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp nhập kho

Có TK 621: Trị giá chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp nhập kho.  

Cách hạch toán ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp khi ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức thông thường hoặc hao hụt được tính ngay vào giá vốn hàng bán .

Khi ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức thông thường hoặc hao hụt được tính ngay vào giá vốn hàng bán, hạch toán :
Nợ TK 632 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
Có TK 621 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp .

Cách hạch toán ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp khi sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại .

– Khi Doanh Nghiệp phát sinh ngân sách nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại. Kế toán địa thế căn cứ hoá đơn và những chứng từ tương quan, hạch toán :
Nợ TK 621 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ
Có những TK 111, 112, 331 … : Tổng trị giá phải trả .
– Định kỳ, kế toán lập Bảng phân chia ngân sách chung và xuất hoá đơn GTGT để phân chia ngân sách nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại cho những bên, hạch toán :
Nợ TK 1388 : Phải thu khác ( chi tiết cụ thể cho từng đối tác chiến lược )
Có TK 621 : Trị giá ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
Có TK 3331 : Tiền thuế GTGT phải nộp .

Cách hạch toán ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp cuối kỳ kế toán .

Cuối kỳ, kế toán địa thế căn cứ vào Bảng phân chia vật tư tính cho từng đối tượng người dùng sử dụng nguyên vật liệu, vật tư theo chiêu thức trực tiếp hoặc phân chia, hạch toán :
Nợ TK 154 : Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 631 : Giá thành sản xuất ( giải pháp kiểm kê định kỳ )
Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán ( phần vượt trên mức thông thường )

Có TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Trên đây, Kế toán TP.HN đã hướng dẫn những bạn Cách hạch toán giá thành nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp theo TT 200. Cảm ơn những bạn đã theo rõi .

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon