Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 11 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 11 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 11 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Vật Lí lớp 7 năm 2021 đạt hiệu quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 11 có đáp án năm 2021 mới nhất gồm những câu hỏi trắc nghiệm không thiếu những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao .

Bài 11: Bài tập độ cao của âm

Câu 1: Tần số là:

 1. Khoảng thời gian vật thực hiện được một dao động
 2. Số dao động trong một giây
 3. Số dao động trong một phút
 4. Khoảng thời gian vật thực hiện được 60 dao động

Lời giải:

Số xê dịch trong một giây gọi là tần số
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Chọn câu đúng:

 1. Tần số là khoảng thời gian vật thực hiện được một dao động
 2. Tần số là số dao động trong một giây
 3. Tần số là số dao động trong một phút
 4. Tần số là khoảng thời gian vật thực hiện được 60 dao động

Lời giải:

Số giao động trong một giây gọi là tần số .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 3: ………..là số dao động trong một giây.

 1. Vận tốc
 2. Biên độ
 3. Chu kì
 4. Tần số

Lời giải:

Số xê dịch trong một giây gọi là tần số .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 4: Tần số là gì?

 1. Tần số là số dao động trong một giờ
 2. Tần số là số dao dộng trong một giây
 3. Tần số là số dao động trong một phút
 4. Tần số là số dao dộng trong một thời gian nhất định

Lời giải:

Số giao động trong một giây gọi là tần số .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 5: Dao động càng nhanh thì tần số dao động:

 1. Không thay đổi
 2. Càng nhỏ
 3. Càng lớn
 4. Cả A, B, C đều sai

Lời giải:

Dao động càng nhanh, tần số giao động càng lớn
Đáp án cần chọn là : C

Câu 6: Chỉ ra câu kết luận đúng trong các câu sau:

 1. Dao động càng nhanh thì tần số dao động không thay đổi
 2. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng nhỏ
 3. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng lớn
 4. Cả A, B, C đều sai

Lời giải:

Dao động càng nhanh, tần số giao động càng lớn
Đáp án cần chọn là : C

Câu 7: Đơn vị của tần số là:

 1. Ki-lô-mét (km)
 2. Giờ (h)
 3. Héc (Hz)
 4. Mét trên giây( (m/s)

Lời giải:

Đơn vị của tần số là Héc ( Hz )
Đáp án cần chọn là : C

Câu 8: Đơn vị của tần số là:

 1. s (giây)
 2. m/s (mét trên giây)
 3. dB (dexiben)
 4. Hz (héc)

Lời giải:

Đơn vị của tần số là Héc ( Hz )
Đáp án cần chọn là : D

Câu 9: Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Tần số dao động của lá thép có giá trị là:

 1. 20Hz
 2. 250Hz
 3. 5000Hz
 4. 10000Hz

Lời giải:

Ta có : Tần số là số xê dịch trong một giây

⇒ Số dao động lá thép thực hiện được trong một giây là: 1

Đáp án cần chọn là : B

Câu 10: Trong 2 phút, một vật thực hiện được 4000 dao động. Tần số dao động của vật có giá trị là:

 1. 33,3Hz
 2. 250Hz
 3. 2000Hz
 4. 333,3Hz

Lời giải:

Ta có: 1

Ta có : Tần số là số giao động trong một giây

⇒ Số dao động lá thép thực hiện được trong một giây là: 1

Đáp án cần chọn là : A

Câu 11: Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số lớn nhất?

 1. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động
 2. Trong một phút, con lắc thực hiện được 300 dao động
 3. Trong ba giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động
 4. Trong mười giây, dây chun thực hiện được 650 dao động

Lời giải:

Ta có : Tần số là số xê dịch trong một giây .
Tần số của mỗi vật trong những trường hợp trên là :
+ Dây đàn : 200H z

+ Con lắc:1

+ Mặt trống:1

+ Dây chun:1

⇒ Dây đàn xê dịch có tần số lớn nhất
Đáp án cần chọn là : A

Câu 12: Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số nhỏ nhất?

 1. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động
 2. Trong một phút, con lắc thực hiện được 300 dao động
 3. Trong ba giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động
 4. Trong mười giây, dây chun thực hiện được 650 dao động

Lời giải:

Ta có : Tần số là số xê dịch trong một giây .
Tần số của mỗi vật trong những trường hợp trên là :
+ Dây đàn : 200H z

+ Con lắc:1

+ Mặt trống:1

+ Dây chun:1

⇒ Dây đàn giao động có tần số nhỏ nhất
Đáp án cần chọn là : B

Câu 13: Độ cao của âm phụ thuộc vào?

 1. Tần số
 2. Biên độ
 3. Độ to
 4. Cường độ

Lời giải:

Độ cao của âm nhờ vào vào tần số
Đáp án cần chọn là : A

Câu 14: Chọn câu đúng:

 1. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số
 2. Độ cao của âm phụ thuộc vào biên độ
 3. Độ cao của âm phụ thuộc vào độ to
 4. Độ cao của âm phụ thuộc vào cường độ

Lời giải:

Độ cao của âm phụ thuộc vào vào tần số
Đáp án cần chọn là : A

Câu 15: Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng:

 1. Trầm
 2. Bổng
 3. Vang
 4. Truyền đi xa

Lời giải:

Ta có :

 • Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn
 • Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

⇒ Một vật giao động càng nhanh thì âm phát ra càng bổng
Đáp án cần chọn là : B

Câu 16: Chỉ ra kết luận đúng trong các câu sau:

 1. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng trầm
 2. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng bổng
 3. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng vang
 4. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng truyền đi xa

Lời giải:

Ta có :

 • Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn
 • Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

⇒ Một vật xê dịch càng nhanh thì âm phát ra càng bổng
Đáp án cần chọn là : B

Câu 17: Tần số âm càng thấp thì:

 1. Âm nghe càng trầm
 2. Âm nghe càng to
 3. Âm nghe càng vang xa
 4. Âm nghe càng bổng

Lời giải:

Ta có :
Độ cao của âm phụ thuộc vào vào tần số

 • Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn
 • Âm phát ra càng thấp (trầm) khi tần số dao động càng bé

Đáp án cần chọn là : A

Câu 18: Âm phát ra càng cao (càng bổng) thì tần số dao động…….

 1. Càng lớn
 2. Càng nhỏ
 3. Càng mạnh
 4. Càng yếu

Lời giải:

Ta có :

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

Âm phát ra càng cao ( bổng ) khi tần số giao động càng lớn
Âm phát ra càng thấp ( trầm ) khi tần số giao động càng bé
Đáp án cần chọn là : A

Câu 19: Âm phát ra càng thấp (càng trầm) thì tần số dao động…….

 1. Càng lớn
 2. Càng nhỏ
 3. Càng mạnh
 4. Càng yếu

Lời giải:

Ta có :
Độ cao của âm nhờ vào vào tần số
Âm phát ra càng cao ( bổng ) khi tần số giao động càng lớn
Âm phát ra càng thấp ( trầm ) khi tần số giao động càng bé
Đáp án cần chọn là : B

Câu 20: Một vật dao động với tần số 8Hz. Hỏi trong một phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

 1. 7,5 dao động
 2. 8 dao động
 3. 480 dao động
 4. 60 dao động

Lời giải:

Ta có :

 • Tần số là số dao động trong một giây
 • Tần số của vật trên là 8Hz

⇒ trong một giây vật thực thi được 8 giao động
⇒ Trong một phút = 60 giây vật triển khai được 8.60 = 480 xê dịch
Đáp án cần chọn là : C

Câu 21: Một vật dao động với tần số 12Hz. Hỏi trong 20 phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

 1. 14400 dao động
 2. 240 dao động
 3. 480 dao động
 4. 60 dao động

Lời giải:

Ta có :

 • Tần số là số dao động trong một giây
 • Tần số của vật trên là 12Hz

⇒ trong một giây vật thực thi được 12 giao động
⇒ Trong 20 phút = 20.60 = 1200 giây vật triển khai được 12.1200 = 14400 xê dịch
Đáp án cần chọn là : A

Câu 22: Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên dây đàn, ta có thể kết luận nào sau đây?

 1. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn
 2. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng chậm, âm phát ra có tần số càng nhỏ
 3. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng mạnh, âm phát ra nghe càng nhỏ
 4. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng yếu, âm phát ra nghe càng to

Lời giải:

Dây đàn càng căng, thì dây đàn xê dịch càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn
Đáp án cần chọn là : A

Câu 23: Tai con người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng nào?

1

Lời giải:

Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ 1

Đáp án cần chọn là : B

Câu 24: Thông thường, tai người có thể nghe được âm có tần số:

 1. Nhỏ hơn 20Hz
 2. Lớn hơn 20000Hz
 3. Trong khoảng 20Hz – 20000Hz
 4. Kết hợp cả A, B, C

Lời giải:

Tai người hoàn toàn có thể nghe được âm có tần số trong khoảng chừng từ 20H z − 20000H z
Đáp án cần chọn là : C

Câu 25: Hạ âm là:

 1. Các âm có tần số trên 20000Hz
 2. Các âm có tần số dưới 20000Hz
 3. Các âm có tần số trên 20Hz
 4. Các âm có tần số dưới 20Hz

Lời giải:

Những âm có tần số < 20H z gọi là hạ âm Đáp án cần chọn là : D

Câu 26: Âm có tần số dưới 20Hz là:

 1. Hạ âm
 2. Âm thanh
 3. Siêu âm
 4. Tất cả đều sai

Lời giải:

Những âm có tần số < 20H z gọi là hạ âm Đáp án cần chọn là : A

Câu 27: Siêu âm là:

 1. Các âm có tần số trên 20000Hz
 2. Các âm có tần số dưới 20000Hz
 3. Các âm có tần số trên 20Hz
 4. Các âm có tần số dưới 20Hz

Lời giải:

Những âm có tần số > 20000H z gọi là siêu âm
Đáp án cần chọn là : A

Câu 28: Âm có tần số trên 20000Hz là:

 1. Hạ âm
 2. Âm thanh
 3. Siêu âm
 4. Tất cả đều sai

Lời giải:

Những âm có tần số > 20000H z gọi là siêu âm
Đáp án cần chọn là : C

Câu 29: Cầm một cái que và vẫy. Khi vẫy nhanh thì bắt đầu nghe thấy tiếng rít. Khi đó, có thể kết luận gì về tần số dao động của cái que?

 1. Tần số dao động của cái que lớn hơn 20Hz
 2. Tần số dao động của cái que nhỏ hơn 20Hz
 3. Tần số dao động của cái que lớn hơn 20000Hz
 4. Không thể biết được tần số dao động của cái que lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu Hz

Lời giải:

Vì ta nghe thấy tiếng rít
Mà Tai người hoàn toàn có thể nghe được âm có tần số trong khoảng chừng từ 20H z − 20000H z
⇒ Tần số giao động của cái que lớn hơn 20H z
Đáp án cần chọn là : A

Câu 30: Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào?

 1. Hình dạng nhạc cụ
 2. Vẻ đẹp nhạc cụ
 3. Kích thước của nhạc cụ
 4. Tần số của âm phát ra

Lời giải:

Ta có :
Âm phát ra càng cao ( bổng ) khi tần số giao động càng lớn
Âm phát ra càng thấp ( trầm ) khi tần số giao động càng bé
⇒ Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào vào tần số của âm phát ra
Đáp án cần chọn là : D

Câu 31: Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào?

 1. Hình dạng nhạc cụ
 2. Vẻ đẹp nhạc cụ
 3. Kích thước của nhạc cụ
 4. Tần số của âm phát ra

Lời giải:

Ta có :
Âm phát ra càng cao ( bổng ) khi tần số giao động càng lớn
Âm phát ra càng thấp ( trầm ) khi tần số xê dịch càng bé
⇒ Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra nhờ vào vào tần số của âm phát ra
Đáp án cần chọn là : D

Câu 32: Chỉ ra câu kết luận đúng trong các câu sau:

 1. Âm phát ra càng bổng khi tần số dao động càng chậm
 2. Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn
 3. Âm phát ra càng trầm khi tần số dao động càng cao
 4. Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhanh

Lời giải:

Ta có :
Âm phát ra càng cao ( bổng ) khi tần số xê dịch càng lớn
Âm phát ra càng thấp ( trầm ) khi tần số giao động càng bé
Đáp án cần chọn là : B

Câu 33: Chọn câu sai:

 1. Tai người có thể nghe được âm có tần số trong một khoảng nhất định
 2. Đơn vị của tần số là héc (Hz)
 3. Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau
 4. Căn cứ vào tần số chưa thể so sánh độ cao của âm

Lời giải:

D sai vì : Căn cứ vào tần số để so sánh độ cao của âm
Đáp án cần chọn là : D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án mới nhất hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon