Câu 25: Nguyên tử nguyên tố F có 9 proton, 9 electron và 10 notron. Điện tích hạt nhân nguyên tử F là bao nhiêu? A. 9+…. – Hoc24

Câu 1. Trong nguyên tử, hạt mang điện làA. Electron. B. Electron và nơtron. C. Proton và nơton. D. Proton và electron. Câu 2. Nếu hạt nhân nguyên tử có Z hạt proton thìA. Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân là Z +

B. Điện tích hạt nhân là Z

C. Số hạt notron là ZD. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử là 2Z .Câu 3. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùngA. số nơtron và protonB. số nơtron .C. số proton .D. số khối .Câu 4. Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 nơtron. Số khối của nguyên tử flo là :A. 9 .B. 10 .C. 19 .D. 28 .Câu 5. Cho nguyên tố có ký hiệu 56 26F eđiều chứng minh và khẳng định nào sau đây đúng : A. Nguyên tử có 26 protonB. Nguyên tử có 26 nơtronC. Nguyên tử có số khối 65D. Nguyên tử khối là 30Câu 6. Một ion có 8 proton, 8 nơtron và 10 electron. Ion này có điện tích là : A. 2 – .B. 2 + .C. 0 .D. 8 + .Câu 7. Tổng số hạt cơ bản trong ion 35 – 17C l làA. 17 .B. 35C. 52D. 53 .Câu 8. Cho ba nguyên tử có kí hiệu là 24 25 26 12 12 12 Mg, Mg, Mg. Phát biểu nào sau đây là sai ?A. Số hạt electron của những nguyên tử lần lượt là : 12, 13, 14 .B. Đây là 3 đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học .C. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố Mg .D. Số nơtron trong 3 đồng vị trên khác nhau .Câu 9. Lớp electron thứ n có tổng số electron làA. n2 .B. 2 n2 .C. n .D. 2 n .Câu 10. Ion X2 – và M3 + đều có thông số kỹ thuật electron là 1 s2 2 s2 2 p6. X, M là những nguyên tử nào sau đây ?A. F, Ca .B. O, Al .C. S, Al .D. O, Mg .Câu 11. Một nguyên tử X có tổng số e ở những phân lớp p là 11. Hãy cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây ?A. nguyên tố s .B. nguyên tố p .C. nguyên tố D .D. nguyên tố f .Câu 12. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức nguồn năng lượng cao nhất là 3 s. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức nguồn năng lượng 3 s và có năm electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 3. Nguyên tố X, Y lần lượt làA. sắt kẽm kim loại và phi kim .B. phi kim và sắt kẽm kim loại .C. sắt kẽm kim loại và khí hiếm .D. khí hiếm và sắt kẽm kim loại .Câu 13. Chọn định nghĩa đúng nhất của đồng vị :A. Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân Z .B. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron ( N ) .

 C. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối.

D. Đồng vị là những chất có cùng trị số của Z, nhưng khác nhau trị số A .Câu 14. Số electron tối đa chứa trong những phân lớp s, p, d, f lần lượt làA. 2, 6, 8, 18 .B. 2, 8, 18, 32 .C. 2, 4, 6, 8 .D. 2, 6, 10, 14 .Câu 15. Electron thuộc lớp nào sau đây link ngặt nghèo nhất với hạt nhân :A. Lớp K .B. Lớp L .C. Lớp M .D. Lớp N .Câu 16. Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào sau đây có thông số kỹ thuật electron là 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 3 d6 4 s2A. Ca ( Z = 20 ) .B. Fe ( Z = 26 ) .C. Ni ( Z = 28 ) .D. K ( Z = 19 ) .Câu 17. Nguyên tử kali ( Z = 19 ) có số lớp electron làA. 3 .B. 2 .C. 1 .D. 4 .Câu 18. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử nguyên tố phi kim ? A. 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p5 .B. 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p1 .C. 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 .D. 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 .Câu 19. Cation M3 + có 10 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là :A. 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p5 .B. 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p1 .C. 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 4 s2 .D. 1 s2 2 s2 2 p3 .Câu 20. Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số những loại hạt trong hạt nhân là 80. Trong đó số hạt mang điện là 35 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X làA. 80 35 X .B. 90 35 X .C. 45 35 X .D. 115 35 X .Câu 21. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong hai nguyên tử sắt kẽm kim loại X và Y là 122 hạt, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 34 hạt. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của nguyên tử X là 26 hạt. X và Y lần lượt là :A. 11N a và 13A l. B. 13A l và 26F e. C. 20C a và 26F e. D. 20C a và 12M g .Câu 22. Clo có hai đồng vị 37 17 Cl ( Chiếm 24,23 % ) và 35 17 Cl ( Chiếm 75,77 % ). Nguyên tử khối trung bình của Clo :A. 37,5. B. 35,5. C. 35. D. 37 .Câu 23. Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B ( x1 % ) và 10B ( x2 % ), ngtử khối trung bình của Bo là 10,8. Giá trị của x1 là :A. 80. B. 20. C. 10,8. D. 89,2 .Câu 24. Nguyên tố Cu có NTK trung bình = 63,54 có 2 đồng vị X, Y. Biết tổng số khối của 2 đồng vị là 128, tỉ lệ số nguyên tử 2 đồng vị X : Y = 0,37. Số khối của đồng vị Y là A. 63. B. 65. C. 64. D. 64,4 .Câu 25. Một loại khí X có chứa 2 đồng vị 35 17X ; 37 17X. Cho X2 công dụng với H2 rồi lấy mẫu sản phẩm hoà tan vào nước thu được dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau : – Phần thứ nhất cho công dụng vừa đủ với 125 ml dung dịch Ba ( OH ) 2 0,88 M. – Phần thứ hai cho tính năng với AgNO3 vừa đủ ta thu được 31,57 gam kết tủa. Thành phần % số nguyên tử của mỗi đồng vị làA. 35 17X ( 75 % ) ; 37 17X ( 25 % ) .B. 35 17X ( 64 % ) ; 37 17X ( 36 % ) .C. 35 17X ( 70 % ) ; 37 17X ( 30 % ) .D. 35 17X ( 25 % ) ; 37 17X ( 75 % ) .Câu 26. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong những phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là ( biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố : Na = 11, Al = 13, P = 15, Cl = 17, Fe = 26 )A. Fe và Cl .B. Na và Cl .C. Al và Cl .D. Al và P .

Câu 27. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Cu có 2 đồng vị: 63 29Cu và 65 29Cu. Phần trăm khối lượng của 63 29Cu trong Cu2O là ?

A. 64,29 %. B. 65,33 %. C. 32,14 %. D. 65,34 % .Câu 28. Khi cho 1,2 gam sắt kẽm kim loại A ( chưa rõ hóa trị ) công dụng hết với nước sinh ra 0,672 lít khí hiđro ( ở đktc ). Kim loại A là :A. Al. B. Ca. C. Mg. D. Na .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon