Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 (có đáp án): Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 (có đáp án): Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 (có đáp án): Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 1)

Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 15 : Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có đáp án, tinh lọc với những câu hỏi trắc nghiệm vừa đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12 .
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 có đáp án

Câu 1. Nội dung nào không phản ánh tình hình thế giới trong những năm 30 của thế kỉ XX là?

Quảng cáo

A. Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc .
B. Chủ nghĩa phát xít Open ở 1 số ít nước .
C. Các nước phát xít ráo riết chạy đua vũ trang .
D. nhà nước Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc năm 1945 nên không thuộc ánh tình hình quốc tế trong những năm 30 của thế kỉ XX

Câu 2. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (1935) đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là

Quảng cáo

A. chống chủ nghĩa đế quốc .
B. chống chủ nghĩa thực dân .
C. chống chủ nghĩa phát xít .
D. chống chính sách phản động thuộc địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản ( 1935 ) đã xác lập trách nhiệm trước mắt của cách mạng quốc tế là chống chủ nghĩa phát xít .

Câu 3. Năm 1937, ai giữ chức Toàn quyền Đông Dương?

A. Đờ Cu B. Đờ Gôn
C. Lêon Blum D. Brêviê
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Năm 1937, Brêviê giữ chức Toàn quyền Đông Dương

Câu 4. Tình hình nông nghiệp Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ?

A. Giá nông phẩm giảm mạnh, đất đai bị bỏ phí .
B. Các đồn điền trồng lúa chuyển sang đồn điền trồng cây công nghiệp .

Quảng cáo

C. Tư bản Pháp tăng cường hoạt động giải trí chiếm đất của nông dân, 2/3 nông dân không có ruộng đất cày cấy hoặc chỉ có ít ruộng .
D. Diện tích trồng cây cao su đặc tăng nhanh, gấp 10 lần so với trước khủng hoảng cục bộ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Sau khủng hoảng kinh tế quốc tế 1929 – 1933, tư bản Pháp tăng nhanh hoạt động giải trí chiếm đất của nông dân, 2/3 nông dân không có ruộng đất cày cấy hoặc chỉ có ít ruộng .

Câu 5. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 1936 – 1939?

A. Kinh tế vẫn ngưng trệ, công nghiệp gần như tê liệt .
B. Công thương nghiệp tăng trưởng nhanh gọn .
C. Từng bước hồi sinh và tăng trưởng so với quá trình trước .
D. Kinh tế tăng trưởng, năng lực độc lập cao, kỹ thuật được nâng cấp cải tiến .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Giai đoạn 1936 – 1939 là thời kì kinh tế tài chính Nước Ta từng bước hồi sinh và tăng trưởng so với quy trình tiến độ trước. Tuy nhiên kinh tế tài chính vẫn phụ thuộc và kinh tế tài chính Pháp .

Câu 6. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 1936 – 1939?

A. Lương thấp, nạn thất nghiệp rình rập đe dọa ,
B. Chịu cảnh tô cao, thuế nặng, đời sổng rất là bấp bênh .
C. Bị tư bản Pháp tìm cách chèn ép, cản trở mọi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
D. Thuế khóa nặng nề, Ngân sách chi tiêu hoạt động và sinh hoạt đắt đỏ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Trong những năm 1936 – 1939, công nhân Nước Ta chịu cảnh lương thấp, nạn thất nghiệp rình rập đe dọa .

Câu 7. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là

A. đòi tự do, dân số, dân chủ, cơm áo và tự do .
B. chống phát xít và cuộc chiến tranh đế quốc .
C. chống đế quốc và chống phong kiến .
D. chống chính sách phản động thuộc địa và tay sai .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( tháng 7/1936 ) đã xác lập trách nhiệm kế hoạch của cách mạng Nước Ta là chống đế quốc và chống phong kiến .

Câu 8. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) họp ở đâu, ai chủ trì ?

A. Thượng Hải ( Trung Quốc ), Hà Huy Tập .
B. Hương Cảng ( Trung Quốc ), Nguyễn Ái Quốc .
C. Ma Cao ( Trung Quốc ), Nguyễn Văn Cừ .
D. Thượng Hải ( Trung Quốc ), Lê Hồng Phong .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 7 – 1936 ) họp ở Thượng Hải ( Trung Quốc ), do Lê Hồng Phong chủ trì .

Câu 9. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương .
B. Mặt trận Thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương .
C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương .
D. Mặt trận Nước Ta độc lập liên minh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 chủ trương xây dựng mặt trận Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương .

Câu 10. Trong phong trào Đông Dương Đại hội (1936), Đảng ta đã vận dụng hình thức đấu tranh nào?

A. Công khai, hợp pháp .
B. Bất hợp pháp .
C. Bán công khai, bán hợp pháp .
D. Công khai, phạm pháp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Trong trào lưu Đông Dương đại hội ( 1936 ), Đảng ta đã vận dụng hình thức đấu tranh công khai minh bạch, hợp pháp .

Câu 11. Phong trào Đông Dương Đại hội (1936) khởi đầu ở khu vực nào?

A. Bắc Kì .
B. Trung Kì .
C. Nam Kì .
D. Trung Kì và Nam Kì .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Phong trào Đông Dương Đại hội ( 1936 ) khởi đầu ở Nam Kì .

Câu 12. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3/1938 đã quyết định thành lập mặt trận nào sau đây?

A. Mặt trận Thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương .
B. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương .
C. Mặt trận Việt Minh .
D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3/1938 đã quyết định hành động xây dựng mặt trận Mặt trận Dân chủ Đông Dương .

Câu 13. Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1936 – 1939 là:

A. chống đế quốc, đòi độc lập dân tộc bản địa .
B. đòi tự do, dân số, dân chủ, cơm áo, tự do .
C. chống phong kiến tay sai .
D. đòi quyền tự trị cho Đông Dương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 đã xác lập tiềm năng đấu tranh của trào lưu cách mạng 1936 – 1939 là đòi tự do, dân số, dân chủ, cơm áo, tự do .

Câu 14. Tên gọi Mặt trận Dân chủ Đông Dương được hình thành từ khi nào ?

A. Tháng 7/1936. B. Tháng 3/1938 .
C. Tháng 3/1936. D. Tháng 7/1938 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 3/1938 quyết định hành động đổi Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương .

Câu 15. Trong phong trào Đông Dương Đại hội (1936), Đảng đã tổ chức nhân dân họp và đưa ra các bản

A. yêu sách. B. dân nguyện .
C. tuyên ngôn. D. tố cáo .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trong trào lưu Đông Dương Đại hội ( 1936 ), Đảng đã tổ chức triển khai nhân dân họp và đưa ra những bản “ dân nguyện ” gửi đến phái đoàn sang tìm hiểu tình hình Đông Dương .

Câu 16. Năm 1937, Chính phủ Pháp cử ai sang điều tra tình hình Đông Dương?

A. Pôn Đume. B. Brêviê. C. Gôđa. D. Méclanh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Năm 1937, nhà nước Pháp cử Gôđa sang tìm hiểu tình hình Đông Dương .

Câu 17. Lực lượng tham gia phong trào cách mạng 1936 – 1939 có điểm gì khác biệt so với phong trào 1930- 1931 ?

A. Lực lượng tham gia trào lưu 1936 – 1939 là công nhân, nông dân, binh lính còn trào lưu 1930 – 1931 hầu hết là công nhân .
B. Lực lượng tham gia trong trào lưu 1936 – 1939 là công nhân, tiểu tư sản còn trào lưu 1930 – 1931 hầu hết là nông nhân .
C. Lực lượng tham gia trong trào lưu 1936 – 1939 là công nhân, nông dân và học viên trong những đô thị lớn còn trào lưu 1930 – 1931 hầu hết là công nhân .
D. Lực lượng tham gia trào lưu 1936 – 1939 là phần đông quần chúng nhân dân lao động, tiểu tư sản, tri thức … còn trào lưu 1930 – 1931 đa phần là công – nông .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Lực lượng tham gia trào lưu 1936 – 1939 là phần đông quần chúng nhân dân lao động, tiểu tư sản, tri thức … còn trào lưu 1930 – 1931 đa phần là công – nông .

Câu 18. Hình thức đấu tranh nào dưới đây không xuất hiện trong phong trào cách mạng 1936 – 1939 ở Việt Nam?

A. Đấu tranh nghị trường .
B. Đấu tranh báo chí truyền thông .
C. Đấu tranh vũ trang giành chính quyền sở tại .
D. Đấu tranh đòi tự do, dân chủ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Đấu tranh vũ trang giành chính quyền sở tại không Open trong trào lưu cách mạng 1936 – 1939 ở Nước Ta .

Câu 19. Trong những năm 1937 – 1939, ta đã giành thắng lợi trong các cuộc vận động tranh cử nào?

A. Cuộc tranh cử vào Viện dân biểu Trung Kì, Viện dân biểu Nam Kì, Hội đồng quản hạt Nam Kì .
B. Cuộc tranh cử vào Viện dân biểu Bắc Kì, Viện dân biểu Trung Kì, Hội đồng kinh tế tài chính lí tài Đông Dương .
C. Cuộc tranh cử vào Viện dân biểu Nam Kì, Hội đồng kinh tế tài chính lí tài Đông Dương .
D. Cuộc tranh cử vào Viện dân biểu Nam Kì, Viện dân biểu Bắc Kì, Viện dân biểu Trung Kì .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trong những năm 1937 – 1939, ta đã giành thắng lợi trong Cuộc tranh cử vào Viện dân biểu Bắc Kì, Viện dân biểu Trung Kì Hội đồng kinh tế tài chính lí tài Đông Dương .

Câu 20. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm chính quyền ở các quốc gia:

A. Đức, Pháp, Nhật .
B. Đức, Tây Ban Nha, Italia .
C. Đức, Italia, Nhật .
D. Đức, Áo – Hung .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm chính quyền sở tại ở những vương quốc Đức, Italia, Nhật .

Câu 21. Chủ nghĩa phát xít có đặc điểm nào để phân biệt với chủ nghĩa tư bản?

A. Độc tài, hung tàn nhất, sô vanh nhất .
B. Bóc lột thậm tệ so với công nhân .
C. Đế quốc chủ nghĩa nhất của bọn tư bản kinh tế tài chính .
D. Câu A và C đúng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Chủ nghĩa phát xít là nền chuyên chính của những thành phần phản động, hiếu chiến nhất của tư bản kinh tế tài chính .

Câu 22. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? ở đâu?

A. Tháng 6 – 1934 tại Ma Cao ( Trung Quốc ) .
B. Tháng 7 – 1935 tại Mátxcơva ( Liên Xô ) .
C. Tháng 3 – 1935 tại Ma Cao ( Trung Quốc ) .
D. Tháng 7 – 1935 tại Ianta ( Liên Xô ) .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào tháng 7 – 1935 tại Mátxcơva ( Liên Xô ) .

Câu 23. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là

A. chủ nghĩa đế quốc, thực dân .
B. chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc .
C. chủ nghĩa phát xít .
D. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác lập quân địch nguy hại trước mắt của nhân dân quốc tế là chủ nghĩa phát xít .

Câu 24. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự Đại hội?

A. Nguyễn Ái Quốc .
B. Nguyễn Đức Cảnh .
C. Nguyễn Văn Cừ .
D. Lê Hồng Phong .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong đứng vị trí số 1 đến dự Đại hội .

Câu 25. Trong năm 1936, ở châu Âu, Mặt trận nhân dân thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền ở nước:

A. Đức. B. Pháp. C. Anh. D. Tây Ban Nha .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trong năm 1936, ở châu Âu, Mặt trận nhân dân thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền ở nước Pháp.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon