Bài tập 1 Getting started sgk tiếng anh lớp 8 trang 58-59 – Unit 6 – Tiếng Anh Lớp 8: Folk tales – https://dhthanglong.com

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Duong: I phoned you around 9 p.m. last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some Internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you like yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co.

Nick: Oh yeah? What’s it about?

Duong: Well, it’s about the origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long Quan – the dragon king of the ocean, Au Co – a fairy, and their sons.

Nick: And what’s the story?

Duong: Let me see … Lac Long Quan married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That’s a lot.

Duong: And some years later, Lac Long Quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, and Au Co took the others to the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I’ve found the subject of my project!

Gợi ý dịch:

Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không thấy trả lời.

Nick: Ồ, lúc đó mình đang tìm trên Internet về những truyền thuyết Việt Nam cho bài tập lớn của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra là chưa. Bạn có gợi ý gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn lắm. Một truyện khá nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nick: Ồ vậy à? Nó nói về cái gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người Việt.

Nick: Nhân vật chính là ai?

Dương: Lạc Long Quân – vua rồng của biển cả, Âu Cơ – một nàng tiên và các con trai của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem nào … Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Bà sinh ra một cái bọc 100 trứng, từ đó nở ra 100 bé trai.

Nick: 100 bé trai à? Nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển cả nên dẫn 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dẫn 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt.

Nick: Thật là một truyền thuyết thú vị! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho bài tập lớn của mình rồi!

——-

a. Read the conversation again and choose the correct answers.

(Đọc lại bài hội thoại và chọn câu trả lời đúng.)

Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. C

5. A

b. Match the words to their meanings.

(Nối từ với nghĩa của chúng.)

Đáp án:

1. c

2. d

3. a

4. b

c. Find the information in the conversation to complete the table.

(Tìm thông tin từ bài hội thoại để hoàn thành bảng sau.)

Đáp án:

Title

Lac Long Quan and Au Co

Genre

Legend

Main characters

Lac Long Quan, Au Co, and their sons

Plot

– Lac Long Quan married Au Co.
– Au Co gave birth to one hundred baby boys.
– Lac Long Quan missed the sea.
– Lac Long Quan took fifty of their sons to the sea.
– Au Co took the others to the mountains.

d. What does this sentence from the conversation express?

(Câu này trong bài hội thoại diễn đạt ý gì?)

Nick: What an interesting legend it is!

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

Do you know what kind of sentence it is?

 (Bạn có biết câu đó là loại câu gì không?)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon