Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất

Bài 1: Trong các số: 645; 2349; 53 202; 13 218; 712 341.

a ) Các số chia hết cho 9 là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

b) Các số không chia hết cho 9 là: …………………………………………………

Hướng dẫn giải:

a ) Các số chia hết cho 9 là : 2349 ; 712 341 .
b ) Các số không chia hết cho 9 là : 645 ; 53 202 ; 13 218 .
Giải thích :
Các số chia hết cho 9 nếu tổng những chữ số của nó chia hết cho 9 .
Ta tính tổng những chữ số của từng số :
645 : 6 + 4 + 5 = 15 không chia hết cho 9 .
2349 : 2 + 3 + 4 + 9 = 18 chia hết cho 9
53 202 : 5 + 3 + 2 + 0 + 2 = 12 không chia hết cho 9
13 218 : 1 + 3 + 2 + 1 + 8 = 15 không chia hết cho 9
712 341 : 7 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 = 18 chia hết cho 9 .

Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để:

a) 918
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
chia hết cho 9.

b) 51
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
chia hết cho 9.

c) 130
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
chia hết cho 3.

Hướng dẫn giải:

a) 918
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
hoặc 918
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Giải thích: 918
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
chia hết cho 9 nếu 9 + 1 + 8 +
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
chia hết cho 9, hay 18 +
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
chia hết cho 9.

Vậy hoàn toàn có thể điền 0 hoặc 9 .

b) 51
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Giải thích : Vì 5 + 1 + 3 = 9 chia hết cho 9 .

c) 130
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
hoặc 130
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack
hoặc
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Giải thích : Vì 1 + 3 + 0 + 2 = 6 chia hết cho 3
Hoặc 1 + 3 + 0 + 5 = 9 chia hết cho 3
Hoặc 1 + 3 + 0 + 8 = 12 chia hết cho 3 .

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số 460 572 chia hết cho 3
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

b) Số 108 972 không chia hết cho 9
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Số 460 572 chia hết cho 3
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

b) Số 108 972 không chia hết cho 9
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Giải thích :
a ) 4 + 6 + 0 + 5 + 7 + 2 = 24 chia hết cho 3 nên 460 572 chia hết cho 3 .
b ) 1 + 0 + 8 + 9 + 7 + 2 = 27 chia hết cho 9 nên 108 972 chia hết cho 9 .

Bài 4: Tìm x, biết:

a ) x chia hết cho 3 và 366 < x < 370 : b ) x chia hết cho 9 và 1105 < x < 1110 :

Hướng dẫn giải:

a ) x chia hết cho 3 và 366 < x < 370 : x = 369 . b ) x chia hết cho 9 và 1105 < x < 1110 : x = 1107 .

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

b) Số 11 123 chia hết cho 3
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

c) Số 456 789 không chia hết cho 3
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

d) Số 10 680 chia hết cho cả 2, 3 và 5.
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

b) Số 11 123 chia hết cho 3
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Giải thích : 11 123 có tổng những chữ số 1 + 1 + 1 + 2 + 3 = 8 không chia hết cho 3 .

c) Số 456 789 không chia hết cho 3
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

d) Số 10 680 chia hết cho cả 2, 3 và 5.
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Giải thích : 10 680 tận cùng bằng 0 nên chia hết cho cả 2 và 5 .
10 680 có : 1 + 0 + 6 + 8 + 0 = 15 chia hết cho 3 nên chia hết cho 3 .
Vậy 10 680 chia hết cho cả 2, 3 và 5 .

Bài 6: Với ba trong bốn chữ số 0; 3; 6; 9 hãy viết các số có ba chữ số và:

a ) Chia hết cho 9 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b ) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 : … … … … … … … … … … … … …
c ) Chia hết cho 2, 3, 5 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hướng dẫn giải:

a ) Chia hết cho 9 : 369 ; 396 ; 639 ; 693 ; 936 ; 963 .
b ) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 : 306 ; 360 ; 603 ; 630 ; 309 ; 390 ; 903 ; 930 ; 609 ; 690 ; 906 ; 960 .
c ) Chia hết cho 2, 3, 5 : 360 ; 630 ; 690 ; 960 ; 390 ; 930 .

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Số kẹo của Minh nhiều hơn 31 chiếc nhưng ít hơn 45 chiếc. Biết rằng nếu Minh xếp vào những hộp mỗi hộp 5 chiếc kẹo hoặc mỗi hộp 2 chiếc kẹo thì vừa hết số kẹo đó. Hỏi Minh có bao nhiêu chiếc kẹo .
Trả lời : Minh có … … … … … … … …. chiếc kẹo .

Hướng dẫn giải:

Trả lời : Minh có 40 chiếc kẹo .
Giải thích : Vì số kẹo đó xếp vào những hộp mỗi hộp 5 chiếc kẹo hoặc mỗi hộp 2 chiếc kẹo thì vừa hết nên số kẹo đó là số chia hết cho cả 2 và 5 nên tận cùng bằng 0 .
Mà số kẹo lớn hơn 31, nhỏ hơn 45 nên chỉ hoàn toàn có thể là 40 .

Bài 8: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Bảng sau cho biết số học viên ở những khối lớp tham gia câu lạc bộ cờ vua :

Khối Số học sinh
Lớp 2 130
Lớp 3 105
Lớp 4 125
Tổng số học sinh

Nếu chia tổng số học sinh thành những nhóm, mỗi nhóm có 15 bạn thì số nhóm học viên là :
A. 14 nhóm B. 20 nhóm
C. 22 nhóm D. 24 nhóm

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào D. 24 nhóm .
Giải thích : Tổng số học viên là : 130 + 105 + 125 = 360 ( học viên )
Số nhóm học viên là : 360 : 15 = 24 nhóm .

Vui học: Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Lớp 4A hưởng ứng trào lưu gây quỹ ủng hộ những bạn có thực trạng khó khăn vất vả. Trung bình mỗi ngày lớp 4A thu được 357 000 đồng. Biết tiềm năng của lớp 4A là thu được 5 355 000 đồng. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì lớp 4A đạt được tiềm năng gây quỹ ?

Hướng dẫn giải:

Lớp 4A đạt được tiềm năng gây quỹ sau số ngày là :
5 355 000 : 357 000 = 15 ( ngày )
Đáp số : 15 ngày .
Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 khác :

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 4 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon