Câu lệnh khai báo tên chương trình sai là: A. program bai_1; B. program dien_tich; C. program chu_vi; D. program bai 1;

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II TIN HỌC 8I. TRẮC NGHIỆM :Học sinh chọn câu đúng và khoanh tròn vào vần âm đầu câu

Câu 1. Để khai báo biến trong chương trình, em sử dụng từ khóa nào sau đây?

A Const B. Program C. Var D. BeginCâu 2. Giả sử A được khai báo là biến với kiểu tài liệu số nguyên, cách gán nào sau đây là đúng ?A. A : = ’ 10 ’ ; B. A : = 10 ; B. A : = 123.23 ; D. A : = ’ Tin học ’ ;Câu 3. Lệnh nào sau đây là lệnh xóa màn hình hiển thị ?A. Clrscr ; B. Uses crt ; C. Delay ( 2000 ) ; D. Readln ;Câu 4. Trong những lệnh sau đây câu lệnh nào là đúng ?A. Writeln ( “ Dien tich hinh chu nhat la ”, S ) ; B. Writeln ( ‘ Dien tich hinh chu nhat la ’, S ) ; C. Writeln ( ‘ Dien tich hinh chu nhat la ’ ; S ) ; D. Writeln ( ‘ Dien tich hinh chu nhat la, S ’ ) ;Câu 5. Lệnh nào sau đây là lệnh khai báo thư viện ?A. Begin B. Uses crt ; C. Writeln D. Readln ;Câu 6. Kết quả của phép chia 45 mod 7 là A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 7. Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh điều kiện kèm theo dạng thiếu có dạngA. if < điều kiện kèm theo > then ; B. if then ; C. if < điều kiện kèm theo > ; then ; D. if else ;Câu 8. Nếu cho x : = 5 ; giá trị của x là bao nhiêu sau câu lệnh : if x > 0 then x : = x + 2 ;A. 10 B. 8,5 C. 7 D. 9Câu 9. Biểu thức ( 252 + 12 ) ( 15 – 5 2 ) trong toán học khi chuyển thành biểu thức trong Pascal có dạng như thế nào ?A. ( 25.25 + 12 ) * ( 15 – 5.5 ) B. ( 25 * 25 + 12 ) * ( 15 – 5 * 5 ) C. ( 25 ^ 2 + 12 ) * ( 15 – 5 ^ 2 ) D. ( 25 * 25 + 12 ). ( 15 – 5 * 5 )Câu 10. Điều kiện trong câu lệnh điều kiện kèm theo là mộtA. phép cộng B. phép nhân C. phép trừ D. phép so sánhCâu 11. Trong ngôn từ lập trình Pascal, cấu trúc câu lệnh lặp nào sau đây đúng ? A. for = to do ; B. for : = to do ; C. for : = to do ; D. for : = do to ;Câu 12. Lệnh nào dưới đây viết đúng về câu lệnh gán :

A. x : 15 ; B. x := 15 ; C. x =: 15 ; D. x = 15 ;

Câu 13. Biểu thức nào đúng trong Pascal để tính giá trị của a + b / 2 aA. A + b / ( 2 a ) B. A + b / 2 * a C. a + b / 2 a D. a + b / ( 2 * a )Câu 14. Lệnh nhập giá trị cho biến là lệnh nào :A. Readln ( tên biến ) ; B. Writeln ( tên biến ) ; C. Const ( tên biến ) ; D. Var ( tên biến ) ;Câu 15. Để dịch chương trình Pascal sang ngôn từ máy ta nhấn tổng hợp phím :A. Ctrl + X B.Alt + F9 C. Alt + X D. Ctrl + F9Câu 16. Các từ khóa gồm :A. program, uses, write, read B. begin, if, then, else C. program, uses, begin, end D. begin, end, read, if, thenCâu 17. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng ?A. for i : = 4 to 1 do writeln ( ‘ A ’ ) ; B. for i : = 1 to 10 writeln ( ‘ A ’ ) ; C. for i : = 1 to 100 do writeln ( ‘ A ’ ) ; D. for i to 10 do writeln ( ‘ A ’ ) ;Câu 18. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?A. i : = 1 ; S : = 0 ; while s < 10 do begin S : = S + i ; i : = i + 1 ; end ;B. i : = 0 ; S : = 1 ; While S < 10 do S = S + i ; i = i + 1 ; n : = 2 ;C. while n < 5 ; do write ( ‘ A ’ ) ;D. while s < 10 do begin S : = S + i i : = i + 1 end .Câu 19. Từ khóa CONST dùng để làm gì ?A. Khai báo Tên chương trình. B. Khai báo Biến C. Khai báo Hằng D. Khai báo thư việnCâu 20. Program là từ khoá dùng để :

A. Khai báo tên chương trình B. Khai báo biến C. Kết thúc chương trình D. Viết ra màn hình các thông báo II.

THỰC HÀNHCâu 1. Viết chương trình in ra màn hình hiển thị bảng cửu chương của số N trong khoảng chừng từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím .Câu 2 : Viết chương trình sử dụng lệnh lặp để tính trung bình cộng của N số thực. Với số N và những số tính trung bình cộng được nhập vào từ bàn phím. Câu 3 : Viết chương trình nhận ra 1 số ít tự nhiên N được nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon