Giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối Chương 3 trang 76 Kết Nối Tri Thức

Nội dung bài viết

  1. Giải bài tập SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức Bài tập cuối Chương 3 trang 76

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 3 trang 76 Kết Nối Tri Thức hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Toán.

Giải bài tập SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức Bài tập cuối Chương 3 trang 76

Bài 3.50 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1:

Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:

a ) Ở nơi lạnh nhất quốc tế, nhiệt độ hoàn toàn có thể xuống đến 60 oC dưới 0 oC b ) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Lời giải:

a ) Ở nơi lạnh nhất quốc tế, nhiệt độ hoàn toàn có thể xuống tới – 60 oC. b ) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã thu về – 2 triệu đồng.

Bài 3.51 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1:

Trong những số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu : a > 0 ; b < 0 ; c ≥ 1 ; d ≤ - 2. .

Lời giải:

+ ) Vì a > 0 nên a là số dương. + ) Vì b < 0 nên b là số âm + ) Vì c ≥ 1 hay c > 1 nên c là số dương + ) Vì d ≤ – 2 hay d < 0 nên d là số âm. Vậy những số dương là : a, c những số âm là : b, d.

Bài 3.52 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1:

Liệt kê các phần tử của tập hợp sâu rồi tính tổng của chúng:

a ) S = { x ∈ Z | – 5 < x ≤ 5 } b ) T = { x ∈ Z | - 7 ≤ x < 1 }.

Lời giải:

a ) Các số nguyên lớn hơn – 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 là : – 4 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 Do đó S = { – 4 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } Tổng những chữ số trong tập S là : ( – 4 ) + ( – 3 ) + ( – 2 ) + ( – 1 ) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = [ ( – 4 ) + 4 ] + [ ( – 3 ) + 3 ] + [ ( – 2 ) + 2 ] + [ ( – 1 ) + 1 ] + 0 + 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 = 5 b ) Các số nguyên lớn hơn hoặc bằng – 7 và nhỏ hơn 1 là : – 7 ; – 6 ; – 5 ; – 4 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 0 Do đó T = { – 7 ; – 6 ; – 5 ; – 4 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 0 } Tổng những chữ số trong tập T là : ( – 7 ) + ( – 6 ) + ( – 5 ) + ( – 4 ) + ( – 3 ) + ( – 2 ) + ( – 1 ) + 0 = – ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) = – 28.

Bài 3.53 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính một cách hợp lý : a ) 15. ( – 236 ) + 15.235 ; b ) 237. ( – 28 ) + 28.137 ; c ) 38. ( 27 – 44 ) – 27. ( 38 – 44 ).

Lời giải:

a ) 15. ( – 236 ) + 15.235 = 15. ( – 236 + 235 ) = 15. [ – ( 236 – 235 ) ] = 15. ( – 1 ) = – 15 b ) 237. ( – 28 ) + 28.137

= (- 237).28 + 28.137 

= 28. ( – 237 + 137 ) = 28. [ – ( 237 – 137 ) ] = 28. ( – 100 ) = – 2 800 c ) 38. ( 27 – 44 ) – 27. ( 38 – 44 ) = 38.27 – 38. 44 – 27.38 + 27.44 = ( 38.27 – 27.38 ) + ( 27.44 – 38.44 ) = 0 + 44. ( 27 – 38 ) = 44. ( 27 – 38 ) = 44. ( – 11 ) = – 484.

Bài 3.54 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính giá trị của biểu thức ( – 35 ). x – ( – 15 ). 37 trong mỗi trường hợp sau : a ) x = 15 ; b ) x = – 37.

Lời giải:

a ) Thay x = 15 vào biểu thức P ta được : P = ( – 35 ). x – ( – 15 ). 37 = ( – 35 ). 15 – ( – 15 ). 37 = ( – 35 ). 15 + 15. 37 = 15. ( – 35 + 37 ) = 15. 2 = 30 b ) Thay x = – 37 vào biểu thức P ta được : P = ( – 35 ). ( – 37 ) – ( – 15 ). 37 = 35. 37 + 15. 37 = 37. ( 15 + 35 ) = 37. 50 = 1 850.

Bài 3.55 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1:

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b. a ) Lớn hơn cả a và b ? b ) Lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b ? Trong mỗi trường hợp, hãy cho ví dụ minh họa bằng số

Lời giải:

a ) Ví dụ a = 5, b = – 3, ta có : a – b = 5 – ( – 3 ) = 5 + 3 = 8 Vì 8 > 5 và 8 > – 3 nên hiệu a – b lớn hơn cả a và b. Vậy có sống sót hai số nguyên a và b mà hiệu a – b lớn hơn cả a và b. b ) Ví dụ a = – 3, b = – 1, ta có : a – b = ( – 3 ) – ( – 1 ) = ( – 3 ) + 1 = – ( 3 – 1 ) = – 2 Vì 3 > 2 > 1 nên – 3 < - 2 < - 1 hay a < a – b < b Vậy có sống sót hai số nguyên a và b mà hiệu a – b lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Bài 3.56 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1:

Cho 15 số có đặc thù : Tích của 5 số bất kể trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì ?

Lời giải:

Tích của 15 số đã cho có thể nhóm thành ba nhóm, mỗi nhóm có 5 thừa số. 

Theo giả thiết, tích những số trong mỗi nhóm có 5 thừa đều là số âm do đó tích mỗi nhóm mang dấu âm. Do đó tích ba nhóm mang dấu âm. Vậy tích của 15 số đó mang dấu âm.

►►CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download Giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối Chương 3 trang 76 Kết Nối Tri Thức ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon