Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 20 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 20 sgk Hóa Học 11 gồm có không thiếu phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề … có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

LÍ THUYẾT

1. Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là trong sản phẩm phản ứng phải có ít nhất một trong các điều kiện tạo thành: chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí.

Ví dụ : Trường hợp tạo kết tủa :
AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3
Ví dụ : Trường hợp tạo chất khí :
2HC l + Na2CO3 → 2N aCl + CO2 ↑ + H2O
Ví dụ : Trường hợp tạo chất điện li yếu :
HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl

3. Các hình thức biểu diễn phản ứng trao đổi ion

– Phương trình phân tử :
Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2N aCl
– Phương trình ion :
( Các chất điện li mạnh viết dạng ion, những chất điện li yếu, kết tủa viết dạng phân tử ) :
2N a + + CO32 – + Ba2 + + 2C l – → BaCO3 ↓ + 2N a + + 2C l –
– Phương trình ion thu gọn ( bỏ những ion giống nhau ớ hai vế ) :
Ba2 + + CO32 – → BaCO3 ↓

BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 20 sgk Hóa Học 11 vừa đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 20 hóa 11

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li là gì ? Lấy những thí dụ minh hoạ .

Bài giải:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xảy ra khi có tối thiểu một trong những điều kiện kèm theo sau :
– Tạo thành chất kết tủa :
Ví dụ : AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3
– Tạo thành chất điện li yếu :
Ví dụ : CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl
– Tạo thành chất khí :
Ví dụ : Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

2. Giải bài 2 trang 20 hóa 11

Tại sao những phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra ?

Bài giải:

Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất điện li rất yếu là H2O
Ví dụ : Mg ( OH ) 2 + 2HC l → MgCl2 + 2H2 O
Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất khí là CO2
Ví dụ : Na2CO3 + 2HC l → 2N aCl + CO2 ↑ + H2O

3. Giải bài 3 trang 20 hóa 11

Lấy 1 số ít thí dụ chứng tỏ : thực chất của phản ứng trong dung dich điện li là phản ứng giữa những ion ?

Bài giải:

♦ Ví dụ 1 :
AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3
AgNO3, NaCl, NaNO3 là những chất điện li mạnh trong dung dịch, chúng phân li thành những ion. Ta có phương trình ion :
Ag + + NO3 – + Na + + Cl – → AgCl ↓ + NO3 – + Na +
Vậy thực ra trong dung dịch chỉ có phản ứng của :
Ag + + Cl – → AgCl ↓
Còn những ion NO3 – và Na + vẫn sống sót trong dung dịch trước và sau phản ứng .
♦ Ví dụ 2 :
Na2SO3 + 2HC l → 2 NaCl + H2O + SO2 ↑
Na2SO3, HCl, và NaCl là những chất điện li mạnh trong dung dịch, chúng phân li thành những ion. Ta có phương trình ion :
2N a + + SO32 – + 2H + + 2C l – → 2N a + + 2C l – + H2O + SO2 ↑
2H + + SO32 – → H2O + SO2 ↑
Vậy thực ra trong dung dịch chỉ có phản ứng của 2H + và SO32 – còn những ion Na + và Cl – vẫn sống sót trong dung dịch trước và sau phản ứng. Thực chất những phản ứng trong dung dịch điện li là phản ứng giữa những ion vì những chất điện li đã phân li thành những ion .

4. Giải bài 4 trang 20 hóa 11

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :
A. Những ion nào sống sót trong dung dịch .
B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch là lớn nhất .
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch những chất điện li .
D. Không sống sót phân tử trong dung dịch những chất điện li .

Bài giải:

Vì chỉ rõ những ion nào đã tính năng với nhau làm cho phản ứng xảy ra .

⇒ Đáp án C.

5. Giải bài 5 trang 20 hóa 11

Viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng ( nếu có ) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau :
a ) Fe2 ( SO4 ) 3 + NaOH
b ) NH4Cl + AgNO3
c ) NaF + HCl
d ) MgCl2 + KNO3
e ) FeS ( r ) + HCl
g ) HClO + KOH

Bài giải:

Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH →   2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

Fe3 + + 3OH – → Fe ( OH ) 3 ↓

b) NH4Cl + AgNO3 →  NH4NO3 + AgCl↓

Cl – + Ag + → AgCl ↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑

F – + H + → HF ↑

d) MgCl2 + KNO3 → Không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑

FeS ( r ) + 2H + → Fe2 + + H2S ↑

g) HClO  + KOH  →  KClO + H2O

HClO + OH – → CIO – + H2O

6. Giải bài 6 trang 20 hóa 11

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe ( OH ) 3 ?
A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4
B. Fe2 ( SO4 ) 3 + KI
C. Fe ( NO3 ) 3 + Fe
D. Fe ( NO3 ) 3 + KOH

Bài giải:

Phản ứng giữa Fe ( NO3 ) 3 và KOH tạo được kết tủa Fe ( OH ) 3 .
\ ( Fe ( NO_3 ) _3 + 3KOH \ to Fe ( OH ) _3 + 3KNO _3 \ )

⇒ Đáp án D.

7. Giải bài 7 trang 20 hóa 11

Lấy thí dụ và viết những phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho phản ứng sau :
a ) Tạo thành chất kết tủa .
b ) Tạo thành chất điện li yếu .
c ) Tạo thành chất khí .

Bài giải:

a) Tạo thành chất kết tủa:

1 ) AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3
Ag + + Cl – → AgCl
2 ) K2SO4 + Ba ( OH ) 2 → 2KOH + BaSO4
Ba2 + + SO42 – → BaSO4
3 ) Na2CO3 + MgCl2 → 2N aCl + MgCO3
Mg2 + + CO32 – → MgCO3

b) Tạo thành chất điện li yếu:

1 ) 2CH3 COONa + H2SO4 → 2CH3 COOH + Na2SO4
CH3COO – + H + → CH3COOH
2 ) NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
H + + OH – → H2O
3 ) NaF + HCl NaCl + HF
H + + F – → HF

c) Tạo thành chất khí:

1 ) FeS + 2HC l → FeCl2 + H2S
FeS + 2H + → Fe2 + + H2S
2 ) K2SO3 + 2HC l → 2KC l + H2O + SO2
2H + + SO32 – → H2O + SO2
3 ) NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O
NH4 + + OH – → NH3 + H2O

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 20 sgk Hóa Học 11 không thiếu, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn hóa học 11 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon