Giải bài 14.3 trang 40 SBT Vật lý 9 – https://dhthanglong.com

Đề bài

Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100 W .
a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng thông thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ .

b. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn cùng loại trên đây vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch nối tiếp này và tính công suất của mỗi bóng đèn khi đó.

c. Mắc tiếp nối đuôi nhau bóng đèn trên đây với một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V-75 W vào hiệu điện thế 220V. Hỏi những bóng đèn này hoàn toàn có thể bị hỏng không ? Nếu không, hãy tính hiệu suất của đoạn mạch này và hiệu suất của mỗi đèn .
Cho rằng điện trở của những bóng đèn trong trường hợp b và c trên đây có giá trị như khi chúng sáng thông thường.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+ Sử dụng biểu thức tính công : \ ( A = P.t \ )
+ Sử dụng biểu thức : \ ( U = I.R \ )
+ Sử dụng biểu thức tính hiệu suất : \ ( \ wp = \ dfrac { U ^ 2 } { R } \ )

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Uđm1 = 220V ; Pđm1 = 100W = 0,1 kW ;a ) t0 4 h ; t = 4.30 = 120 h ; A1 = ?b ) Nối tiếp hai đèn cùng loại ; U = 220V ; Pmạch = Pm = ? ; Pđèn = P1 = P2 = ?c ) Nối tiếp đèn 1 trên với đèn 3 có : Uđm3 = 220V ; Pđm3 = 75W = 0,075 kWĐèn 3 hỏng hay không ? Pmạch2 = ? ; P1 = ? ; P2 = ?

Lời giải:

a) Điện năng sử sụng trong 30 ngày là:

\ ( A = P.t = 0,1. 4.30 = 12 kW. h = 4,32. 10 ^ 7J \ )b ) Điện trở của đèn là : \ ( R = \ dfrac { U ^ 2 } { \ wp } = \ dfrac { 220 ^ 2 } { 100 } = 484 \ Omega \ )+ Khi hai đèn mắc tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn là :\ ( I = \ dfrac { U } { R_ { tđ } } = \ dfrac { U } { R + R } = \ dfrac { 220 } { 2.484 } = 0,227 { \ rm { A } } \ )+ Công suất của đoanh mạch tiếp nối đuôi nhau là : \ ( \ wp_ { đm } = UI = 220.0,227 ≈ 50W \ )+ Công suất của mỗi bóng đèn là : \ ( \ wp = \ dfrac { \ wp _ { đm } } { 2 } = \ dfrac { 50 } { 2 } = 25W \ )c ) Điện trở của đèn thứ nhất là : \ ( { R_1 } = \ dfrac { U ^ 2 } { \ wp _1 } = \ dfrac { 220 ^ 2 } { 100 } = 484 \ Omega \ )Điện trở của đèn thứ hai là : \ ( { R_2 } = \ dfrac { U ^ 2 } { \ wp _2 } = \ dfrac { 220 ^ 2 } { 75 } = 645,3 \ Omega \ )+ Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là : \ ( I = \ dfrac { U } { R } = 0,195 { \ rm { A } } \ )+ Vì R1 và R2 mắc tiếp nối đuôi nhau nên \ ( I_1 = I_2 = I = 0,195 A \ )Hiệu điện thế đặt lên mỗi đèn là :+ \ ( U_1 = IR_1 = 94,4 V \ ) và \ ( U_2 = IR_2 = 125,8 V \ )Vì U1 và U2 đều nhỏ hơn hiệu điện thế định mức nên những đèn không bị hỏng

+ Công suất của đoạn mạch là: \(\wp_{đm}= UI = 0,195. 220 = 42,9W\)

+ Công suất của đèn thứ nhất là : \ ( \ wp_1 = U_1 I_1 = 0,195. 94,4 = 18,4 W \ )+ Công suất của đèn thứ hai là : \ ( \ wp_2 = U_2 I_2 = 0,195. 125,8 = 24,5 W \ )

Loigiaihay.com

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon